Τροφοπενία βορίου έναντι μάρτυρα χειροτερεύει από

 • Αμμώδη εδάφη
 • Αλκαλικά εδάφη
 • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
 • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
 • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
 • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

 • Βελτιωμένη ανάπτυξη οφθαλμών
 • Επιμύκηνση ρίζας, ανάπτυξη γυρεοσωλήνα, βλάστηση γύρης
 • Καλύτερη ανθοφορία και δέσιμο καρπών
 • Βελτιώμενος σχηματισμός καρπών
 • Καλύτερος φλοιός
 • Βελτιωμένη απόδοση παραγωγής
 • Ακαιρεότητα μεμβρανών
 • Διατήρηση δομής κυτταρικών τοιχωμάτων

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Βόριο

YaraMila PANTHER

YaraLiva NITRABOR

YaraVita BORTRAC 150

YaraVita BORTRAC 150

Ελιές: 200-300 ml/στρέμμα πριν από την ανθοφορία. Επίσης 200-300 ml/στρέμμα μετασυλλεκτικά. Ποσότητα νερού: 40 έως 100 λίτρα/στρέμμα.

Διαβάστε περισσότερα YaraVita BORTRAC 150