Τί είναι η αναγεννητική γεωργία;

Η αναγεννητική γεωργία είναι η κατεύθυνση μας για τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα στην αλυσίδα τροφίμων με στόχο την ανάπτυξη καλλιεργειών με θετικό αποτύπωμα προς τη φύση και ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή. Στη Yara, θεωρούμε ότι η αναγεννητική γεωργία είναι το μέλλον της γεωργίας.


 

Ορίζουμε την αναγεννητική γεωργία ως μια συστηματική προσέγγιση προς την υιοθέτηση των βέλτιστων βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που επηρεάζουν θετικά τη φύση και το κλίμα και εστιάζει σε πέντε τομείς:

Υγεία του εδάφους
Υγεία του εδάφους

 

Κλίμα

Να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να βελτιώσουμε την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών

Οι λύσεις που προσφέρουμε μπορούν να παίξουν σπουδαίο ρόλο στη μείωση των εκπομπών σε επίπεδο αγρού και να βελτιώσουν την αντοχή των καλλιεργειών σε ακραίες καιρικές συνθήκες. Εφαρμόζοντας προηγμένες τεχνολογίες παραγωγής λιπασμάτων,  περιορίζουμε σημαντικά τις εκπομπές, χρησιμοποιώντας λιπάσματα με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα παραγόμενα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υγεία του εδάφους
Υγεία του εδάφους

 

Υγεία του εδάφους

Να βελτιώσουμε τη γονιμότητα, τη δομή, τη βιοποικιλότητα και να περιορίσουμε την υποβάθμιση των εδαφών

Η διατήρηση της υγείας των εδαφών είναι αναγκαία για την αποδοτικότητα της αγροτικής παραγωγής. Οι λύσεις που προσφέρουμε για την θρέψη των καλλιεργειών βοηθούν στη βελτίωση του εδάφους και αποτρέπουν την υποβάθμισή του.

 

 

Βιοποικιλότητα - Αναγεννητική γεωργία
Βιοποικιλότητα - Αναγεννητική γεωργία

 

Βιοποικιλότητα

Να μειώσουμε την ανάγκη για αλλαγή χρήσης γης και να προστατεύσουμε τους φυσικούς βιότοπους

Υιοθετώντας τις πρακτικές της Yara για την αναγεννητική γεωργία, οι αγρότες μπορούν να προστατεύσουν τους φυσικούς βιότοπους. Οι βιώσιμες λύσεις μας,  βελτιώνουν την υγεία των εδαφών,  μειώνουν τις εκπομπές αερίων συνεισφέροντας ταυτοχρόνως στη διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγρών.

Χρήση πόρων Αναγεννητική γεωργία
Χρήση πόρων Αναγεννητική γεωργία

 

Χρήση πόρων

Η αποτελεσματική χρήση των απαραίτητων πόρων είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των καλλιεργειών

Τα ψηφιακά μας εργαλεία και οι λύσεις θρέψης, μας επιτρέπουν να παράγουμε περισσότερα, με λιγότερα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης νερού, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα θρεπτικά στοιχεία, τη σωστή στιγμή και στην απαραίτητη ποσότητα.

 

Ευημερία
Ευημερία

 

Ευημερία

Να βελτιώσουμε την ευημερία των αγροτών

Με το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων θρέψης, την αγρονομική γνώση και τις ψηφιακές μας λύσεις, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους αγρότες, ώστε να μειώσουν το κόστος παραγωγής και να αυξήσουν τις αποδόσεις, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών τους, συνεισφέροντας θετικά στο περιβάλλον και το κλίμα.

Τι χρειάζεται για να κλιμακώσουμε την αναγεννητική γεωργία;

Αναγεννητική γεωργία

Ως «διαχειριστές» των εδαφών, οι αγρότες βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάβασης προς την εφαρμογή αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών. Το κύριο εμπόδιο σήμερα είναι η έλλειψη ελκυστικότητας των πρακτικών αυτών σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο.

Αναγεννητική γεωργία

Η δέσμευση και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών της αγροδιατροφικής αλυσίδας για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα ανταμείβει τους αγρότες, δίνοντας τους μακροπρόθεσμα κίνητρα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία αυτής της μετάβασης.

Με το Yara Regeneration Knowledge Center και μέσα από συνεργασίες με επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα συλλέγουμε επιστημονικά δεδομένα με στόχο την υποστήριξη των πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας και οργανώνουμε δράσεις για τη διάδοσή τους στους κύριους εμπλεκόμενους φορείς.