Η πρόταση Λίπανσης της Yara για το σιτάρι

Η πρόταση Λίπανσης της Yara για το σιτάρι

Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα σιτηρά και θα πρέπει να παρέχονται σε συγκεκριμένες ποσότητες με σκοπό τη σωστή αναπτυξη και λειτουργία τους. Ωστόσο τα βασικά μακροθρεπτικά στοιχεία που συνήθως μας απασχολούν είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο και το θείο. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δίνονται στην καλλιέργεια με συνέπεια ώστε να διασφαλίσουμε το μέγιστο δυναμικό της παραγωγής τους.

Για τα ελληνικά δεδομένα, το άζωτο θα πρέπει να χορηγείται συνολικά σε ποσότητες από 12-16 μονάδες στο στρέμμα, ο φώσφορος από 3-5 μονάδες, το θείο από 2-4 μονάδες και το κάλιο σε μικρότερες ποσότητες. Όπως είναι φυσικό, το κάθε κτήμα θα πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα με βάση τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους αλλά και το ιστορικό των καλλιεργειών του, γι’ αυτό η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι καθοριστική στην επιλογή των κατάλληλων προτάσεων.

Βασική Λίπανση Σιτηρών

Τα σιτηρά καλλιεργούνται συνήθως σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας με χαμηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας. Το άζωτο που χορηγείται κατά τη βασική λίπανση μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες των φυτών έως και το στάδιο του αδελφώματος. Για το λόγο αυτό οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται στη βασική λίπανση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4 μονάδες (κιλά αζώτου ανά στρέμμα), με τις υπόλοιπες να συμπληρώνονται στις ανοιξιάτικες εφαρμογές.

Στη βασική λίπανση επίσης, χορηγείται ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου, στοιχείο που χρειάζεται στα φυτά σε όλο τον κύκλο της ζωής τους, στηρίζοντας με πολλαπλούς τρόπους τις λειτουργίες τους. Γι’ αυτό, η τεχνολογία των λιπασμάτων θα πρέπει να διασφαλίζει την παρατεταμένη τροφοδοσία των σιτηρών με φώσφορο μέχρι και την περίοδο της άνοιξης.

Τα YaraMila STAR PLUS είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα για τη βασική λίπανση των σιτηρών που περιέχει άζωτο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο, θρεπτικά στοιχεία κατάλληλα για ένα δυνατό ξεκίνημα της καλλιέργειας.  

Το YaraMila STAR PLUS:

 • Προωθεί τη γρηγορότερη ανάπτυξη της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια.
 • Προσφέρει διαρκή και σταθερή παροχή του αζώτου μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των φυτών, ακόμα και σε άγονα εδάφη.
 • Προσφέρει σταθερή και παρατεταμένη τροφοδοσία φωσφόρου μέχρι και το ξεστάχυασμα της καλλιέργειας χάρη στην τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND.
 • Προωθεί ένα δυναμικότερο αδέλφωμα.
 • Ισχυροποιεί την καλλιέργεια καθιστώντας τα φυτά πιο ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα, ευνοώντας μια καλύτερη ανοιξιάτικη επανεκκίνηση.   

Επιφανειακή Λίπανση Σιτηρών

Η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αναφέρεται στις ανοιξιάτικες εφαρμογές λιπασμάτων που στόχο έχουν να συμπληρώσουν τις ανάγκες της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Το άζωτο είναι το βασικό θρεπτικό στοιχείο που χρειάζονται τα σιτηρά σε μεγάλες ποσότητες από το στάδιο του αδελφώματος των φυτών. Το στάδιο του αδελφώματος προσδιορίζεται από τον σχηματισμό πολλαπλών βλαστών πέραν του κεντρικού στελέχους. Το άζωτο είναι καθοριστικός παράγοντας που ευνοεί το αδέλφωμα και στηρίζει ολόκληρη την περαιτέρω ανάπτυξη του φυτού. Η έντονη απορρόφηση του αζώτου στα σιτηρά εντοπίζεται από την έναρξη του αδελφώματος μέχρι και το τέλος της άνθισης, στάδια στα οποία το φυτό διαμορφώνει τις δομές της παραγωγής του (σχηματισμός αδελφιών, επιμήκυνση στελέχους, έκταση φυλλικής επιφάνειας, άνθιση, αριθμός και μέγεθος των κόκκων στο στάχυ). Το άζωτο που απαιτείται κατά τη διάρκεια του γεμίσματος των κόκκων, προέρχεται κυρίως από μια εσωτερική του ανακατανομή από τους βλαστούς και τα φύλλα και όχι τόσο από το έδαφος.

sitari

Πότε πρέπει να κάνω την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών μου;

Μετά από πολλές πειραματικές εφαρμογές και εμπειρία χρόνων στις ελληνικές συνθήκες, αποδεικνύεται πως η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών θα πρέπει να χορηγείται στο ξεκίνημα του αδελφώματος (στάδιο 1 – 3 αδέλφια). Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού συμπίπτει με την περίοδο της έντονης απορρόφησης του αζώτου, αλλά και με το σημείο σχηματισμού των καταβολών των σταχυδίων (σχηματισμός κεφαλής). Το άζωτο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για το φυτό κοντά στο ριζικό σύστημα πριν από το σχηματισμό του 1ου - 2ου κόμπου, στάδια που δείχνουν πως το φυτό μπαίνει στην αναπαραγωγική του φάση. Πιο όψιμες εφαρμογές αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση των τιμών της πρωτεΐνης.

Στις περιοχές εκείνες που οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιτρέπουν μία μόνο επιφανειακή εφαρμογή λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων, αυτή θα πρέπει να καλύπτει εφάπαξ την ποσότητα του επιφανειακού αζώτου που αντιστοιχεί στο 70 - 80% των συνολικών του αναγκών. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται αζωτούχοι τύποι με μεγάλη διάρκεια αποδέσμευσης του αζώτου, όπως το YaraVera AMIDAS που θα στηρίξει την παροχή αζώτου μέχρι και το στάδιο του γεμίσματος των κόκκων.

Στις περιοχές εκείνες όπου οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιτρέπουν δυο επιφανειακές (σπαστές) εφαρμογές, η ανταπόκριση των σιτηρών σε θρεπτικά στοιχεία και κυρίως σε άζωτο  είναι μεγαλύτερη. Στις περιπτώσεις των διπλών εφαρμογών, η πρώτη επιφανειακή θα πρέπει να γίνεται στο στάδιο των 1 - 2 αδελφιών, σε ποσότητες που αντιστοιχούν στα 2/3 του συνόλου της επιφανειακής λίπανσης, ενώ η δεύτερη στο τέλος του αδελφώματος μέχρι και τον πρώτο κόμπο με το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας. Συνιστάται στις περιπτώσεις αυτές να χρησιμοποιείται ένα άμεσα διαθέσιμο αζωτούχο λίπασμα, όπως το YaraBela SULFAN ή YaraBela EXTRAN για γρήγορη ενίσχυση και τροφοδοσία των φυτών με θρεπτικά στοιχεία.  

Λιπάσματα κατάλληλα για επιφανειακές εφαρμογές στα σιτηρά

Η στρατηγική της Yara στη διαχείριση του αζώτου με επιφανειακές εφαρμογές

 • εξασφαλίζει την έκπτυξη περισσότερων αδελφιών ανά φυτό,
 • αυξάνει τη φυλλική επιφάνεια της καλλιέργειας,
 • αυξάνει τον αριθμό των στάχεων ανά στρέμμα,
 • επηρεάζει θετικά τον αριθμό και το μέγεθος των κόκκων ανά στάχυ,
 • αυξάνει το βάρος των κόκκων
 • βελτιώνει την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης στους κόκκους. 

Διαφυλλικές εφαρμογές στα σιτηρά

Για την ενίσχυση των σιτηρών με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, η Yara διαθέτει μια μεγάλη σειρά προϊόντων για διαφυλλικές εφαρμογές. Το YaraVita GRAMITREL είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων υψηλής συγκέντρωσης, που προωθεί την γρηγορότερη ανάπτυξη των σιτηρών και τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας. Συνδυάζεται άριστα με τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα της αγοράς.

Εναλλακτικά, για την ενίσχυση της πρωτεΐνης στους κόκκους το YaraVita SAFE N είναι μια δοκιμασμένη και καθιερωμένη πρακτική, για εφαρμογές μέχρι και το στάδιο του σχηματισμού του φύλλου σημαίας.

Το YaraVita OPΤITRAC είναι ένας ειδικός βιοδιεγέρτης της Yara που ενεργοποιεί τα φυτά όταν βρίσκονται σε συνθήκες στρες, διατηρώντας τη λειτουργεία τους.