Η πρόταση Λίπανσης της Yara για το Καλαμπόκι

kalampoki xwrafi

Ο στόχος κάθε αγρότη είναι να επιτύχει υψηλές αποδόσεις στην καλλιέργεια του, ενώ υπάρχουν ταυτοχρόνως αρκετοί αγρονομικοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν αυτό το αποτέλεσμα, πολλοί από τους οποίους μπορεί να καθορίσει ο ίδιος ο παραγωγός, γνωρίζοντας τις εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες.

Η τελική απόδοση της καλλιέργειας εξαρτάται από πλήθος αγρονομικών παραγόντων που την επηρεάζουν. Το γενετικό υλικό (υβρίδιο) που επιλέγεται, οι κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, η γονιμότητα του εδάφους, οι καλλιεργητικές πρακτικές του παραγωγού, η άρδευση και φυσικά οι αναμενόμενες αποδόσεις, είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και ισορροπημένης λιπαντικής τακτικής.

Η λίπανση του καλαμποκιού γίνεται σε δύο ή περισσότερους χρόνους ανάλογα με τον αρδευτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται. Στις περισσότερες περιπτώσεις που η άρδευση του καλαμποκιού γίνεται με καταιονισμό (τεχνητή βροχή) ή με αυλάκια από επιφανειακά δίκτυα, η λίπανση γίνεται σε δύο εφαρμογές, μία βασική και μία επιφανειακή στις 4 – 6 εβδομάδες από τη σπορά. Όταν η άρδευση γίνεται με σταγόνες υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης των επιφανειακών λιπασμάτων σε περισσότερες από μια εφαρμογές κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης του καλαμποκιού.

Βασική λίπανση

Η βασική λίπανση του καλαμποκιού μπορεί να γίνει είτε πριν τη σπορά, με καθολική εφαρμογή του λιπάσματος σε ολόκληρη την επιφάνεια του χωραφιού με έναν λιπασματοδιανομέα και στη συνέχεια ακολουθεί ενσωμάτωση του λιπάσματος, είτε γραμμικά με τη σπαρτική μηχανή κατά τη διάρκεια της σποράς. Η καθολική εφαρμογή πριν τη σπορά είναι κατάλληλη για δυνατά και γόνιμα χωράφια, ενώ η γραμμική εφαρμογή με την τοποθέτηση του λιπάσματος κοντά στο σπόρο, ενδείκνυται και για πιο αδύναμα χωράφια που εμφανίζουν μεγαλύτερες ελλείψεις σε θρεπτικά στοιχεία. Στις γραμμικές εφαρμογές η τοποθέτηση του λιπάσματος θα πρέπει να γίνεται σε απόσταση 5cm από τη γραμμή σποράς και 5cm βαθύτερα από το σπόρο, ώστε να ενισχύεται η συγκέντρωση των θρεπτικών στοιχείων κοντά στο ριζικό σύστημα και να επιτρέπεται η καλύτερη αξιοποίηση του λιπάσματος από το φυτό. 

efarmogh-lipaspatos.png

Οι τύποι των λιπασμάτων που επιλέγονται για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού, στις δόσεις που εφαρμόζονται, θα πρέπει να εξασφαλίζουν το 50% των συνολικών αναγκών της καλλιέργειας σε άζωτο και ολόκληρη την ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγονται λιπάσματα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη διαρκή παροχή των στοιχείων τους στο χρόνο, που τροφοδοτούν σταθερά την καλλιέργεια και στηρίζουν τις θρεπτικές ανάγκες των φυτών σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Από όλα τα ιχνοστοιχεία, ο ψευδάργυρος είναι συνήθως αυτός που εμφανίζεται σε έλλειψη στο καλαμπόκι με έντονα συμπτώματα στο στάδιο των 2 – 8 φύλλων. Ο ψευδάργυρος όπως και τα υπόλοιπα ιχνοστοιχεία μπορούν να χορηγηθούν και με διαφυλλικές εφαρμογές. 

Τύποι λιπασμάτων που επιλέγονται για τη βασική λίπανση του καλαμποκιού

Επιφανειακή Λίπανση Καλαμποκιού

Η συνολική ποσότητα του Αζώτου που εφαρμόζεται στο καλαμπόκι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη της καλλιέργειας, γι’ αυτό και η σωστή χορήγησή του είναι πρωταρχικής σημασίας. Με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις του καλαμποκιού σε Άζωτο, χρειάζεται να ενισχύσουμε την παροχή του κατά τη διάρκεια της έντονης βλαστικής ανάπτυξης, όπου η ταχύτητα απορρόφησης από τα φυτά είναι εντονότερη. Οι ποσότητες του Αζώτου που χορηγούνται επιφανειακά στο στάδιο αυτό, προσεγγίζουν το υπόλοιπο 50% των συνολικών ετησίων αναγκών. Θα πρέπει να σημειωθεί πως πέραν των μεγάλων απαιτήσεων της καλλιέργειας, το Άζωτο είναι στοιχείο που παρουσιάζει έντονες απώλειες στο περιβάλλον λόγω εξάτμισης, αλλά και έκπλυσης.

Οι επιφανειακές εφαρμογές του Αζώτου ξεκινούν 4 – 6 εβδομάδες μετά τη σπορά, όταν τα φυτά έχουν αποκτήσει ύψος 50 – 60cm περίπου. Μπορούν να γίνουν είτε καθολικά με τη χρήση λιπασματοδιανομέα, είτε γραμμικά όπου ακολουθεί ενσωμάτωση με φρεζοσκαλιστήρι για ταυτόχρονη καταπολέμηση των ζιζανίων και αυλάκωμα. Στις περιπτώσεις αυτές καλό είναι να επιλέγεται ένας τύπος αζωτούχου λιπάσματος που θα μπορέσει να εξασφαλίσει στην καλλιέργεια μια σταθερή, ομοιόμορφη και με λιγότερες απώλειες παροχή.

Στις περιπτώσεις όπου η άρδευση του καλαμποκιού γίνεται με σταγόνες και υπάρχει η δυνατότητα της υδρολίπανσης, οι σπαστές εφαρμογές του Αζώτου είναι σίγουρα αποδοτικότερες, αφού μπορούν να χορηγήσουν τις κατάλληλες ποσότητες, στο κατάλληλο στάδιο του καλαμποκιού, με τις λιγότερες απώλειες στο περιβάλλον. Οι εφαρμογές ξεκινούν από τη στιγμή που θα στρωθούν τα λάστιχα και συνεχίζονται σταθερά με τα ποτίσματα μέχρι και την άνθιση των φυτών.

Τύποι λιπασμάτων που επιλέγονται για τη επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού

Διαφυλλικές εφαρμογές στο Καλαμπόκι

Για την ενίσχυση της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία η Yara διαθέτει μια μεγάλη σειρά προϊόντων για διαφυλλικές εφαρμογές. To YaraVita GRAMITREL είναι ένας ισορροπημένος συνδυασμός θρεπτικών στοιχείων σε υψηλή συγκέντρωση, που προωθεί την γρηγορότερη ανάπτυξη του καλαμποκιού και τη δημιουργία επαρκούς φυλλικής επιφάνειας.
Το YaraVita BIOTRAC είναι ένας εξειδικευμένος βιοδιεγέρτης της Yara που ενισχύει την ανάπτυξη του καλαμποκιού, δυναμώνει το ριζικό σύστημα των φυτών, ενισχύει την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος και βοηθάει στον καθορισμό του μεγέθους του σπάδικα.
Συνδυάζεται άριστα με το YaraVita GRAMITREL και το YaraVita ZINTRAC.

Τύποι λιπασμάτων που επιλέγονται για τη Διαφυλλική λίπανση του καλαμποκιού