Σεπτεμβρίου 04, 2023

Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το Καλαμπόκι

«Ο χρόνος και η ποσότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι αναγκαία…διάγραμμα απομάκρυνσης ιχνοστοιχείων»
Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το Καλαμπόκι
Απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων από το Καλαμπόκι

Ο χρόνος και η ποσότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων από το έδαφος είναι αναγκαία για τον καθορισμό των θρεπτικών απαιτήσεων του καλαμποκιού, επάνω στις οποίες θα χτιστεί ένα σωστό πρόγραμμα λίπανσης.

Μακροστοιχεία

Το Άζωτο, ο Φώσφορος και το Μαγνήσιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% του συνόλου τους αλλά και το Κάλιο σε ποσοστό κοντά στο 80% είναι στοιχεία που απορροφούνται κατά τη διάρκεια της βλαστικής ανάπτυξης του καλαμποκιού και μέχρι αυτό να φτάσει στα αναπαραγωγικά του στάδια (στάδιο γονιμοποίησης και έπειτα).

aporofisi makrostixion.png

Η κύρια περίοδος απορρόφησης των θρεπτικών αυτών στοιχείων εντοπίζεται μεταξύ των σταδίων του καλαμποκιού από τα 6 σχηματιζόμενα φύλλα μέχρι και την εμφάνιση της αρσενικής ταξιανθίας. Επομένως, η εφαρμογή των λιπασμάτων θα πρέπει να προσαρμοστεί ώστε η καλλιέργεια να έχει τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία τη στιγμή που τα χρειάζεται και ανάλογα βέβαια με τις πρακτικές λίπανσης που ακολουθεί ο κάθε παραγωγός (επιφανειακή εφαρμογή ή υδρολίπανση).

Η απομάκρυνση των θρεπτικών στοιχείων ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του καλαμποκιού και το βιολογικό του κύκλο, κατά συνέπεια ο σχεδιασμός των προγραμμάτων λίπανσης για τις καλλιέργειες που ακολουθούν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα αυτό.

aporofisi threptikon pliris orimansi.png

Το Άζωτο είναι στοιχείο που απαιτείται σε μεγάλες ποσότητες και βοηθάει το φυτό του καλαμποκιού να μεγιστοιποιήσει την ποσότητα της ξηράς ουσίας. Περισσότερα από 200Kg/ha αζώτου χρειάζονται για απόδοση σε κόκκο κοντά στα 700kg το στρέμμα. Το 75% της ποσότητας αυτής απομακρύνεται από το χωράφι με τη συγκομιδή του καρπού. Οι ίδιες λίγο πολύ ποσότητες Αζώτου απαιτούνται και για το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση. Η εφαρμογή του Αζώτου στη βασική και την επιφανειακή λίπανση του καλαμποκιού διασφαλίζουν την ομαλότερη παροχή του κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης με αποτέλεσμα την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του.

Ο Φώσφορος είναι απαραίτητος για τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του καλαμποκιού, ώστε να διασφαλιστεί η δημιουργία ενός καλού ριζικού συστήματος που θα στηρίξει και την ανάπτυξη ενός καλού υπέργειου τμήματος του φυτού. Στο παραπάνω σχεδιάγραμμα φαίνονται οι ποσότητες του Φωσφόρου που απαιτούνται για την παραγωγή 7tn/ha καρπού.

Το Κάλιο απαιτείται από το φυτό σε μεγάλες ποσότητες αντίστοιχες με αυτές του αζώτου (βλέπε σχεδιάγραμμα). Το μεγαλύτερο ποσοστό του Καλίου κατανέμεται στα φύλλα και το βλαστό, ενώ η μέγιστη ζήτησή του από το φυτό είναι μεταξύ των 6 φύλλων και το σχηματισμό της αρσενικής ταξιανθίας, όπως δηλαδή και στα υπόλοιπα μακροστοιχεία. Για το λόγο αυτό, το καλαμπόκι που προορίζεται για ενσίρωση απομακρύνει από το χωράφι μεγαλύτερες ποσότητες Καλίου, γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο σχεδιασμό της λιπαντικής τακτικής της επόμενης καλλιέργειας.

Τα υπόλοιπα μακροστοιχεία όπως τα Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Θείο απορροφούνται σε ποσότητες που κυμαίνονται από 25 έως 50 kg/ha για την αντίστοιχη παραγωγή των 7 tn/ha καρπού (βλέπε σχεδιάγραμμα) και είναι εξίσου απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του φυτού.

apomakrinsi makrothreptikon karpos.png

Ιχνοστοιχεία

Τα βασικά ιχνοστοιχεία που χρησιμοποιούνται από το καλαμπόκι στις μεγαλύτερες ποσότητες είναι ο Σίδηρος και το Μαγγάνιο. Αυτά τα δύο θρεπτικά στοιχεία κατανέμονται κυρίως στα φύλλα και το βλαστό με αποτέλεσμα να απομακρύνονται με τη συγκομιδή στα καλαμπόκια ενσιρώματος. Το Βόριο και ο Ψευδάργυρος αντίθετα κατανέμονται κυρίως στον καρπό. Η παροχή Ψευδαργύρου στο σπόρο κατά τη διάρκεια της σποράς βοηθάει στην ανάπτυξη ενός καλού ριζικού συστήματος και στο σχηματισμό δυνατού νεαρού φυτού.

aporofisi ixnostoixion.png

 

apomakrinsi ixnostoixion.png