Οκτωβρίου 31, 2023

Αύξηση του ειδικού βάρους των κόκκων στο σιτάρι

Το ειδικό βάρος του καρπού μετριέται σε kg/εκατόλιτρο και αποτελεί ένδειξη της πυκνότητας του καρπού.
Αύξηση του ειδικού βάρους των κόκκων στο σιτάρι
Αύξηση του ειδικού βάρους των κόκκων στο σιτάρι

Πολλές αγορές θέτουν ως προϋπόθεση οι κόκκοι του σίτου να έχουν συγκεκριμένο ελάχιστο ειδικό βάρος. Ορισμένοι ιδιοκτήτες μύλων, για παράδειγμα, ζητούν ελάχιστο ειδικό βάρος τα 76 kg/hl, ενώ κάποιοι παραγωγοί ζωοτροφών τα 72 kg/hl. Το ειδικό βάρος είναι κατά κύριο λόγο γενετικό γνώρισμα των ποικιλιών, ωστόσο η ελλιπής εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων και η ανεπαρκής πρόσληψή τους από τις καλλιέργειες μπορεί να μειώσει την τιμή του.

Άζωτο

Όταν το άζωτο χορηγείται σε μεγαλύτερα του βέλτιστου επίπεδα μπορεί να προκαλέσει πλάγιασμα της καλλιέργειας, με συνέπεια τη βλάστηση των σπόρων στα στάχυα που έρχονται σε επαφή με το υγρό έδαφος και κατά συνέπεια χαμηλότερο ειδικό βάρος. Η βελτίωση της ποσότητας του αζώτου με βάση τις ανάγκες της καλλιέργειας και η διαφορετική παροχή του κατά μήκος του αγρού μπορούν να εξασφαλίσουν μια πιο ομογενοποιημένη τελική παραγωγή με σταθερό ειδικό βάρος.

Κάλιο

Το κάλιο αυξάνει το πάχος και την αντοχή του στελέχους του σίτου και ως εκ τούτου την αντίστασή του στο πλάγιασμα. Οι εφαρμογές του καλίου βοηθούν την καλλιέργεια να είναι λιγότερο επιρρεπής στο πλάγιασμα.