Δεκεμβρίου 21, 2023

Λίπανση ελιάς: Aπόδοση & Ποιότητα Παραγωγής

Λίπανση ελιάς: Aπόδοση & Ποιότητα Παραγωγής
Λίπανση ελιάς: Aπόδοση & Ποιότητα Παραγωγής

Απόδοση 

Η απόδοση ενός ελαιώνα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η τοπογραφία του, η διαμόρφωσή του, ο τρόπος καλλιέργειάς του, η καλλιεργούμενη ποικιλία, η ηλικία των δέντρων, η απόδοση της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, η δυνατότητα άρδευσης, οι γεωργικές πρακτικές του παραγωγού και η θρεπτική κατάσταση των δένδρων.

Ο αριθμός των καρπών ανά δένδρο, το μέγεθός τους και το βάρος τους είναι τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την παραγωγή των επιτραπέζιων και ελαιοποιήσιμων ποικιλιών. Μια ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων σε διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους. Περιορίζοντας το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας με τη συνεισφορά και της κατάλληλης θρέψης των δένδρων, η απόδοση μεγιστοποιείται επηρεάζοντας θετικά και την κερδοφορία του παραγωγού.

Η ελιά είναι αείφυλλο δένδρο και καρποφορεί σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα λίπανσης του ελαιώνα.

Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το δένδρο έχει διαφορετικό ρυθμό, ανάλογα με τον αν αυτό βρίσκεται σε παραγωγική ή όχι χρονιά. Ο ρυθμός απορρόφησης και κατανομής των θρεπτικών στα φύλλα είναι επίσης διαφορετικός, και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά. Η ηλικία του φύλλου (ετήσια ή παρελθοντική), όπως και το φορτίο των καρπών καθορίζουν σημαντικά τον τρόπο που απορροφώνται και κατανέμονται τα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα.

Τα φύλλα και οι καρποί περιέχουν τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του φυτού σε ποσοστό 65% του συνολικού περιεχομένου του.

Ποιότητα

Η ποιότητα του ελαιολάδου επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, με την ποικιλία του δένδρου να αποτελεί τη σημαντικότερη εξ’ αυτών. Οι προδιαγραφές του ελαιολάδου ενδέχεται να ποικίλουν, επηρεαζόμενες από τις συνθήκες που επικρατούσαν κατά τις προηγούμενες περιόδους (ειδικά σε ελαιώνες που αρδεύονται μόνο από βροχοπτώσεις), από την παρενιαυτοφορία, την ποικιλομορφία μεταξύ των δένδρων και το διετή κύκλο ανάπτυξης του δένδρου της ελιάς.

Ένας σημαντικός αριθμός πειραματικών δοκιμών που έχει πραγματοποιηθεί στις κύριες ελαιοπαραγωγικές ποικιλίες της Ισπανίας με στόχο να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου έδειξε πως για τον κάθε ελαιώνα, η θρεπτική του κατάσταση, η υγεία των δένδρων, το στάδιο της παρενιαυτοφορίας αλλά και οι κλιματολογικές συνθήκες παίζουν βασικό ρόλο.

Τα κύρια πειραματικά έχουν πραγματοποιηθεί στην Ταραγκόνα (TA) και την Κόρδοβα (CO), με αναλύσεις να έχουν γίνει σε περισσότερες από 50 ποικιλίες (ο μέγιστος αριθμός ήταν 74 ποικιλίες) για κάποιες παραμέτρους. Παρακάτω παρουσιάζεται μια σύνοψη των πειραματικών αυτών δοκιμών. Όπως φαίνεται στα διαγράμματα, η ποικιλία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Το διάγραμμα στα δεξιά δείχνει την επίδραση των ίδιων παραμέτρων στην ποιότητα του ελαιολάδου. Η θρέψη της ελιάς, όπως και η άρδευση, φαίνεται ότι έχουν επίδραση στα λιπαρά οξέα του παραγόμενου ελαιολάδου.

Οι διαφορετικές δόσεις αζώτου σε συνδυασμό με τον αριθμό αρδεύσεων επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιολάδου, μειώνουν την πικρή του γεύση με τις αρνητικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του λαδιού, αυξάνουν τις πολυφαινόλες και επηρεάζουν τους δείκτες οξύτητας.

επίσης οι εφαρμογές ασβεστίου και βορίου επηρεάζουν τις προδιαγραφές του ελαιολάδου, αυξάνοντας το ελαϊκό οξύ, αλλά και τη συνολική του ποιότητα.