Σεπτεμβρίου 04, 2023

Πως η Θρέψη και Λίπανση στο Καλαμπόκι επηρεάζουν την τελική απόδοση

«Η απόδοση σε καρπό είναι κριτήριο που καθορίζει την παραγωγή του καλαμποκιού…. επομένως και τα προϊόντα που παράγονται από αυτήν».
Πως η Θρέψη και Λίπανση στο Καλαμπόκι επηρεάζουν την τελική απόδοση
Πως η Θρέψη και Λίπανση στο Καλαμπόκι επηρεάζουν την τελική απόδοση

Πως η Θρέψη και Λίπανση στο Καλαμπόκι επηρεάζουν την τελική απόδοση

Η απόδοση σε καρπό είναι κριτήριο που καθορίζει την παραγωγή του καλαμποκιού και προκύπτει από το γινόμενο του αριθμού των ώριμων παραγόμενων κόκκων ανά σπάδικα και το ειδικό τους βάρος. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξασφαλίσουμε τους παράγοντες εκείνους που θα συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά μονάδα επιφάνειας, καθώς και στην αύξηση του ειδικού τους βάρους.

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω του κατάλληλου προγράμματος λίπανσης εξασφαλίζει στην καλλιέργεια επάρκεια θρεπτικών στοιχείων (μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία) προκειμένου να επιτευχθούν οι μέγιστες αποδόσεις.

Αυξάνοντας τον αριθμό των κόκκων στο σπάδικα

Το Άζωτο, ο Φώσφορος, το Κάλιο και το Βόριο είναι στοιχεία που ασκούν σημαντική επίδραση στον αριθμό των κόκκων και το μέγεθος του σπάδικα αυξάνοντας τη συνολική απόδοση της καλλιέργειας.

Άζωτο (N)

Το Άζωτο είναι σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη του καλαμποκιού αφού αποτελεί δομικό υλικό για την παραγωγή των πρωτεϊνών. Στο καλαμπόκι που προορίζεται για καρπό, οι δόσεις του Αζώτου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 25-30 kg/στρ για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Η έλλειψη Αζώτου οδηγεί σε κοντούς σπάδικες με μειωμένο αριθμό κόκκων.

Κάλιο (K)

Η έλλειψη Καλίου στο καλαμπόκι οδηγεί σε ατελή σχηματισμό κόκκων στην κορυφή του σπάδικα. Η εφαρμογή του Καλίου στο καλαμπόκι γίνεται στη βασική λίπανση με την επιλογή ενός κατάλληλου σύνθετου λιπάσματος όπως μπορείτε να δείτε στο πρόγραμμα θρέψης για το Καλαμπόκι

Βόριο (Β)

Η έλλειψη Βορίου οδηγεί σε περιορισμένη καρπόδεση και σχηματισμό άδειων θέσεων στο σπάδικα. Εμφανίζει ακόμα πολλούς κόκκους ανομοιόμορφου μεγέθους. Οι ποσότητες του Βορίου που απαιτούνται από τα φυτά είναι μικρές και οι διαφυλλικές εφαρμογές στο στάδιο των 5 έως 7 φύλλων επηρεάζουν θετικά την τελική απόδοση του καλαμποκιού.

Αυξάνοντας το βάρος των κόκκων στο σπάδικα

Το τελικό βάρος του κόκκου είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξής του σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκινά με τη γονιμοποίηση της ωοθήκης (στάδιο κατά το οποίο η ανάπτυξη του κόκκου είναι περιορισμένη), ενώ το δεύτερο και ουσιαστικότερο στάδιο ξεκινά με το γέμισμα των κόκκων και καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων της φωτοσύνθεσης και τη θερμοκρασία. Ουσιαστικά ο ρυθμός και η διάρκεια του σταδίου αυτού παίζουν καθοριστικό ρόλο στο βάρος των κόκκων.

Άζωτο (N)

Ο ρόλος του Αζώτου είναι πολύ κρίσιμος για τον καθορισμό αυτού του παράγοντα, αφού η συνεισφορά του στη δημιουργία μιας επαρκούς φυλλικής επιφάνειας στην καλλιέργεια εξασφαλίζει και την καλύτερη διαθεσιμότητα φωτοσυνθετικών προϊόντων. Το άζωτο αποτελεί δομικό στοιχείο των πρωτεϊνών, των αμινοξέων και της χλωροφύλλης και έχει ουσιαστικό ρόλο στην αφομοίωση των υδατανθράκων που παράγονται στη φωτοσύνθεση.

Φώσφορος (P)

Ο Φώσφορος είναι εξίσου σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τον παράγοντα αυτό, αφού παίρνει μέρος στη φωτοσύνθεση, στην αποικοδόμηση σακχάρων και αμύλου, αλλά και τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων εντός του φυτού επομένως και στους κόκκους.

Κάλιο (K)

Το Κάλιο είναι απαραίτητο για τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης και αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών βοηθώντας τα να χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά την ηλιακή ακτινοβολία, επομένως και τα προϊόντα που παράγονται από αυτήν.