Δήλωση Συγκατάθεσης για σκοπούς Μάρκετινγκ

Η παρούσα Δήλωση έχει τον χαρακτήρα παροχής ενημέρωσης σύμφωνης με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και την Ελληνική νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και λήψης έγκυρης συγκατάθεσης από εσάς, σχετικά με την παρακάτω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία «Yara Ελλάς Α.Ε» (Λεωφ. Συγγρού αρ. 143, Νέα Σμύρνη).

i. Η Επιχείρηση συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας τα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα: ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, οικονομικά δεδομένα που αφορούν την ποσότητα της παραγωγής («Προσωπικά Δεδομένα»), χωρίς αυτό να συνιστά νομική ή συμβατική υποχρέωσή σας ή απαίτηση για τη σύναψη σύμβασης.
ii. Η Επιχείρηση συλλέγει τα εν λόγω Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά από εσάς.
iii. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω αλληλογραφίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτών μηνυμάτων ή τηλεφωνικώς και ειδικότερα για σκοπούς ενημέρωσής σας σχετικά με προϊόντα, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις της Επιχείρησης, παροχής συμβουλών και έρευνας αγοράς , ενώ ως νομική βάση της εν λόγω επεξεργασίας ορίζεται η δοθείσα συγκατάθεση.
iv. Η Επιχείρηση διαβιβάζει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτα μέρη που ως εκτελούντες την επεξεργασία επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό και κατ’ εντολή της, όπως εταιρείες μάρκετινγκ που διαχειρίζονται τις προωθητικές καμπάνιες της Επιχείρησής μας, καθώς και σε εταιρείες του Ομίλου Yara International ASA.
v. Η Επιχείρηση ενδέχεται να διαβιβάσει τα Δεδομένα σας σε εταιρείες του Ομίλου Yara International ASA, εκτός ΕΟΧ, βάσει των Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων που έχει θέσει σε ισχύ (https://www.yara.co.uk/contentassets/d6b6c26ef0fa4da9959e653eb324c0f3/yara-data-privacy-directive-for-customer-data-public-version-final-23mar2018.pdf/ ).
vi. Η Επιχείρηση χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων τα Προσωπικά Δεδομένα σας για την ικανοποίηση εννόμων συμφερόντων της, προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις που βασίζονται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, για την υποβολή σε εσάς προσφορών συνεργασίας και την παροχή εκπτώσεων.
vii. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της δια της παρούσας δοθείσας συγκατάθεσης.
viii. Υπενθυμίζεται ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας με την Επιχείρηση στα στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω (παρ.x), χωρίς η ανάκληση της συγκατάθεσης να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτήν.
ix. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, φορητότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων, περιορισμού και εναντίωσης στην επεξεργασία, μέσω υποβολής γραπτού αιτήματος στα κατωτέρω στοιχεία (παρ. x). Επιπλέον, σε κάθε περίπτωση που κρίνετε ότι υφίσταται προσβολή των δικαιωμάτων σας, διατηρείτε το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
x. Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με την επεξεργασία Προσωπικών σας Δεδομένων από την Επιχείρηση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω των ακόλουθων καναλιών επικοινωνίας: στο τηλέφωνο 210 9370355, στο φαξ 210 9370357 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου marketing.hellas@yara.com.