Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου


Αποποίηση ευθυνών

Τα σχόλια και άλλα υλικά που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα δεν αποσκοπούν στην παροχή συμβουλών στην οποία θα πρέπει να δοθεί βάση. Η Yara αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης που απορρέει από οποιαδήποτε από αυτά τα υλικά από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας ή από οποιονδήποτε μπορεί να ενημερωθεί για οποιοδήποτε από τα περιεχόμενά της.

Σκοπεύουμε να ενημερώνουμε τακτικά την ιστοσελίδα και να αλλάζουμε το περιεχόμενο ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση ανάγκης, ενδέχεται να αναστείλουμε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ή να την κλείσουμε επ' αόριστον. Οποιοδήποτε υλικό της ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο οποιαδήποτε στιγμή και η Yara δεν είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει το υλικό αυτό.

Το υλικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα παρέχεται χωρίς εγγυήσεις, προϋποθέσεις ή εγγυήσεις ως προς την ακρίβειά της. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Yara και τα συνδεδεμένα μέρη αυτής αποκλείουν ρητά:

Όλους τους όρους, εγγυήσεις και άλλες προϋποθέσεις που διαφορετικά θα μπορούσαν να υποδηλώνονται από το νόμο.

Οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία από οποιονδήποτε χρήστη σε σχέση με την ιστοσελίδα ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα της χρήσης του Δικτυακού Τόπου, τυχόν ιστοσελίδες που συνδέονται με αυτό και οποιοδήποτε υλικό δημοσιεύτηκε. Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση των υποδηλούμενων εγγυήσεων, οπότε η ευθύνη της Yara θα περιορίζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Ορισμένες από τις εταιρείες που συνδέονται με την Yara μπορεί να είναι ξεχωριστές εταιρείες που διαχειρίζονται τις δικές τους υποθέσεις, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε "Yara", "εμείς" ή "εμάς" για να αναφερθούμε γενικά στις εταιρείες της Yara. Αυτό γίνεται για λόγους ευκολίας και δεν προορίζεται ως ακριβής περιγραφή των σχέσεων μεταξύ των διαφόρων οντοτήτων.

Αυτή η σελίδα και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν, σας δίνουν τους όρους χρήσης στους οποίους μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας, δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες όρους χρήσης.

Θα διασφαλίσετε ότι η πρόσβασή σας και η χρήση της ιστοσελίδας θα συμμορφώνονται με τους σχετικούς τοπικούς νόμους.

Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται προσωρινά και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε υπηρεσία ή περιεχόμενο στην ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε αν για οποιονδήποτε λόγο ιστοσελίδα δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε περίοδο. Από καιρό σε καιρό, ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε ολόκληρο ή μέρος της ιστοσελίδας.

Εάν επιλέξετε, ή εάν σας παρασχεθεί κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για να διευκολυνθεί η χρήση της ιστοσελίδας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν μπορείτε να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, ανεξάρτητα από το αν επιλέξατε εσείς ή σας διανέμεται από εμάς ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με καμία από τις διατάξεις αυτών των όρων χρήσης.

Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Yara είναι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην ιστοσελίδα και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτή. Τα έργα προστατεύονται από νόμους και συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας σε όλο τον κόσμο. Όλα αυτά τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η κατάστασή μας (και αυτή των τυχόν αναγνωρισμένων συνεργατών) ως δημιουργών του υλικού στην ιστοσελίδα πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του υλικού της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να λάβετε άδεια από εμάς ή από τους δικαιοπαρόχους μας. Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή μεταφορτώσετε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας παραβιάζοντας αυτούς τους όρους χρήσης, το δικαίωμα χρήσης του Δικτυακού Τόπου θα σταματήσει αμέσως και θα πρέπει, κατά την επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε κάνει.

Η Yara έχει καταχωρίσει διάφορα εμπορικά σήματα. Εκτός από το "Yara" και το λογότυπο στην κορυφή αυτής της σελίδας, τα κατατεθέντα εμπορικά σήματα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, YaraBela, YaraLiva, YaraMila, YaraVera, YaraTera και YaraVita.

Αλλαγές και διαχωρισμός

Η Yara μπορεί να αναθεωρήσει τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή τροποποιώντας αυτή τη σελίδα. Αναμένεται να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να λάβετε υπόψη τυχόν αλλαγές που κάνουμε, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένες από τις διατάξεις που περιέχονται στους παρόντες όρους χρήσης μπορούν επίσης να αντικατασταθούν από διατάξεις ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται αλλού στην Ιστοσελίδα.

Εάν οποιεσδήποτε διατάξεις της παρούσας ειδοποίησης είναι παράνομες, άκυρες ή για οποιονδήποτε λόγο μη εκτελεστές τότε η διάταξη αυτή θεωρείται αρκετή και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστικότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο

Τα δικαστήρια της Νορβηγίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για κάθε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας, αν και διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση αυτών των όρων στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.

Αυτοί οι όροι χρήσης και οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση που προκύπτει από ή σε σχέση με αυτούς ή το αντικείμενο ή το σχηματισμό τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Νορβηγίας.