N-Tester

To Yara N-Tester είναι ένα εργαλείο χειρός, το οποίο μετράει το άζωτο στα φύλλα και σας επιτρέπει να κάνετε γρήγορες και εύκολες μετρήσεις σε αναπτυσσόμενες καλλιέργειες για να προσδιορίζετε την ακριβή κατάσταση του αζώτου.

Η λειτουργία αυτή σας δίνει την δυνατότητα να λαμβάνετε γρήγορες και ακριβείς συστάσεις, σε σχέση πάντα με τον αγρό σας, για να σας βοηθήσει να τελειοποιήσετε την εφαρμογή Αζώτου κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πιο ακριβείς συστάσεις με αποτέλεσμα την βελτίωση της κερδοφορίας και την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Ρωτήστε τα φυτά σας! 

Η θρεπτική κατάσταση των φυτών καθορίζει το χρόνο και την ποσότητα του λιπάσματος που είναι απαραίτητη. Με το N-Tester μπορείτε να αναγνωρίζετε τις απαιτήσεις του φυτού για άζωτο - σε πραγματικό χρόνο στον αγρό - εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Οι απαιτήσεις των φυτών για αζωτούχα λιπάσματα δεν είναι ποτέ σταθερή και μπορεί να διαφοροποιείται σημαντικά από έτος σε έτος και από αγρό σε αγρό. Επιμερίζοντας την λίπανση Αζώτου σε περισσότερες από μια εφαρμογές, είναι δυνατόν να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της καλλιέργειας  σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών σε οποιονδήποτε αγρό και σε οποιοδήποτε έτος.
Μια ανάλυση του φυτού με το N-Tester παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα θρεπτική κατάσταση του φυτού. Από αυτή τη μέτρηση για παράδειγμα στα σιτηρά μπορεί να υπολογιστεί η βέλτιστη ποσότητα λίπανσης με Άζωτο κατά την ανάπτυξη των στάχεων.

Σε Ποιες Καλλιέργειες Μπορεί Να Χρησιμοποιηθεί το N-Tester;

Το N-Tester έχει ρυθμιστεί  για χρήση σε διάφορες ποικιλίες σκληρού σίτου. Στις καλλιέργειες αυτές μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της κατάστασης του αζώτου του φυτού και από αυτό υπολογίζεται και προτείνεται η κατάλληλη ποσότητα αζώτου που χρειάζεται το φυτό, ανάλογα πάντα με την εκάστοτε περίπτωση.
Θεωρητικά, το N-Tester θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε φυτό για τη μέτρηση της περιεκτικότητας του φύλλου σε χλωροφύλλη και έτσι θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης. Ωστόσο, δεν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα για άλλες καλλιέργειες και αυτό θα πρέπει να γίνεται από τον χρήστη και τυχόν προτάσεις που προκύπτουν θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από δοκιμές που πραγματοποιούνται τοπικά.

Η χρήση του N-Tester εξασφαλίζει την οικονομική επιτυχία σας

Μια σειρά από δοκιμές σε αγρούς διεξήχθησαν για να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του N-Tester για την βελτιστοποίηση της εφαρμογής του αζώτου στα φυτά. Η εφαρμογή του σωστού επιπέδου του αζώτου σε μια καλλιέργεια σιτηρών μπορεί να αποφέρει σημαντικά οφέλη τόσο στην απόδοση όσο και στην ποιότητα των κόκκων. Εξασφαλίζοντας ότι η περιεκτικότητα των σιτηρών σε πρωτεΐνες πληροί τις προδιαγραφές που θέτει η αγορά σιτηρών μπορεί να προσφέρει σημαντική αύξηση στην κερδοφορία των καλλιεργειών. Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τη χρήση του N-Tester μπορούν να επιτευχθούν μεγάλες αυξήσεις στην περιεκτικότητα των σιτηρών σε πρωτεΐνες.

Πώς λειτουργεί το N-Tester;

Το N-Tester λειτουργεί μετρώντας την περιεκτικότητα του φύλλου σε χλωροφύλλη καθώς αυτό σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα του αζώτου στο φυτό. Το σημείο μέτρησης θα πρέπει να βρίσκεται στη μέση του ελάσματος του πιο νεαρού, πλήρως ανεπτυγμένου φύλλου. 30 τυχαίες μετρήσεις από ολόκληρο τον αγρό, που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας το συνηθισμένο πρότυπο 'W', δίνουν μια μέση τιμή που χρησιμοποιείται για να υποδείξει πόση ποσότητα αζώτου απαιτείται από την καλλιέργεια. Για να εξαχθεί από το N-Tester μια σωστή πρόταση με την ποσότητα του λιπάσματος που απαιτείται, καμία άλλη θρεπτική ουσία δεν θα πρέπει να περιορίζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών.


Οι μετρήσεις N-Tester επηρεάζονται έντονα από την ποικιλία και το στάδιο ανάπτυξης των καλλιεργειών. Για το λόγο αυτό, οι μετρήσεις του N-Tester πρέπει να ρυθμιστούν έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη αυτές οι διαφοροποιήσεις. Η Yara έχει διαθέσιμες ρυθμίσεις για το σκληρό σιτάρι ώστε να παρέχει σωστές προτάσεις για το άζωτο που απαιτείται στην εκάστοτε περίπτωση. Μπορείτε να ζητήσετε από τον τοπικό σας γεωπόνο της Yara να σας βοηθήσει με τις ρυθμίσεις και να σας δώσει τις συστάσεις για την ποσότητα των λιπασμάτων με βάση τη μέτρηση από το N-Tester.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το N-Tester;

Το N-Tester μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο βασικούς τρόπους:

Ως εργαλείο παρακολούθησης των καλλιεργειών

Λαμβάνοντας μετρήσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν ανά τακτά χρονικά διαστήματα (από δεκαπενθήμερα έως εβδομαδιαία), το N-Tester μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο παρακολούθησης των καλλιεργειών προσδιορίζοντας τις σχετικές μεταβολές στην ποσότητα του αζώτου της κάθε καλλιέργειας. Η μέτρηση αυτή παρέχεται με έναν 3-ψήφιο αριθμό.


Ως γενικός οδηγός, στα σιτηρά, μια μέτρηση N-Tester με τιμή πάνω από 700 υποδηλώνει ότι η καλλιέργεια έχει επαρκές άζωτο, μια μέτρηση μικρότερη από 650 δείχνει ότι στην καλλιέργεια πιθανόν να υπάρχει ανεπάρκεια (τροφοπενία). Τιμές μεταξύ 650 και 700 απαιτούν μια περαιτέρω ανάλυση η οποία θα βασίζεται στις πρόσφατες εφαρμογές αζώτου, στην προηγούμενη οργανική κοπριά / υδαρής κοπριά, στις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, στις συνθήκες ανάπτυξης και στο γεγονός εάν η τριψήφια τιμή έχει αυξηθεί ή μειωθεί από την προηγούμενη μέτρηση.


Το N-Tester έχει την ικανότητα να ανιχνεύει τις αλλαγές στην περιεκτικότητα του αζώτου στα φύλλα πολύ πριν αυτές γίνουν αντιληπτές με γυμνό μάτι. Μπορεί λοιπόν να αποτελέσει ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο το οποίο θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε το ακριβές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του αζώτου.
Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο, δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη καλλιέργεια ή ποικιλία καλλιέργειας. Το N-Tester θα σας δώσει μια σχετική μέτρηση σε οποιοδήποτε πράσινο φύλλο, την οποία στη συνέχεια μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε ως βάση για τις αποφάσεις σας.

-Ως εργαλείο που παρέχει συστάσεις για την ποσότητα αζώτου

Το N-Tester μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χειμερινό σιτάρι και το χειμερινό κριθάρι για να παρέχει μια πραγματική σύσταση για την εφαρμογή του αζώτου στα στάδια ανάπτυξης από 37 έως 51. Αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσετε την τελική εφαρμογή για καλύτερες αποδόσεις. Προσοχή, εάν καλλιεργείτε ποικιλίες σιταριού προς άλεση, ενδεχομένως να απαιτείται επιπλέον άζωτο για πρωτεΐνες.

Related tools