Πλήρες πρόγραμμα λίπανσης οινοποιήσιμου αμπελιού

Η ισορροπημένη θρέψη μέσω ενός ορθολογικού προγράμματος λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων και των χαρακτηριστικών της κάθε ποικιλίας. Για την εφαρμογή ορθολογικών λιπάνσεων είναι απαραίτητες οι αναλύσεις εδάφους και φύλλων. Με τον τρόπο αυτόν, μπορούμε να προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τη λιπαντική τακτική μας και να την προσαρμόσουμε ανάλογα με τις τιμές των αναλύσεων.

Σε ξηρικούς αμπελώνες, η λίπανση μπορεί να γίνει με εφαρμογή των λιπασμάτων στην επιφάνεια του αμπελώνα, ενώ σε αρδευόμενους και μέσω του νερού της άρδευσης. Η πρόσληψη των μακροθρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων μεταβάλλεται ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα.

1110x420_0000_Slide61.jpg

 

Άζωτο

Το άζωτο είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την υγιή ανάπτυξη και παραγωγικότητα του αμπελώνα. Ωστόσο, η χορήγησή του σε μεγαλύτερες ποσότητες πέραν των αναγκαίων μπορεί να ενθαρρύνει την υπερβολική ανάπτυξη και ένταση της καλλιέργειας προκαλώντας σκίαση, παρατεταμένη ωριμότητα και μειωμένη ποιότητα των σταφυλιών.

Τα αμπέλια απορροφούν άζωτο από το εδαφικό διάλυμα κυρίως σε νιτρική μορφή. Τα λιπάσματα που χορηγούνται στο έδαφος θα πρέπει να διασφαλίζουν την ομαλή και σταθερή τροφοδοσία των φυτών σε άζωτο για να συμβαδίζουν με την καμπύλη του διαγράμματος.

Στο στάδιο μέχρι και την έναρξη της ανθοφορίας, οι ανάγκες των αμπελιών σε άζωτο είναι μικρές και καλύπτονται κυρίως από το αποταμιευμένο άζωτο των ριζών τους (της προηγούμενης χρονιάς) και την κινητοποίησή του από τις ρίζες προς τα αναπτυσσόμενα μέρη (οφθαλμοί και βλαστοί).

Η απορρόφηση αζώτου από το έδαφος ξεκινά ουσιαστικά λίγο πριν την άνθηση. Οι θρεπτικές απαιτήσεις κορυφώνονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης των ραγών, ενώ μετά τον περκασμό όλο το άζωτο καλύπτεται κυρίως από την εσωτερική ανακατανομή του προς τα σταφύλια. Μετά τη συγκομιδή οι ρίζες των πρέμνων έχουν έντονη δραστηριότητα και εμφανίζουν μεγάλη ικανότητα απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, όπως φυσικά και του αζώτου.

Το άζωτο θα πρέπει να χορηγείται ολοκληρωτικά μέχρι και το στάδιο της ανθοφορίας με τις βασικές του ποσότητες (70-80%) να δίνονται στο ξεκίνημα της νέας βλάστησης (φούσκωμα οφθαλμών) την άνοιξη. Το YaraMila COMPLX είναι σύνθετο λίπασμα και ιδανική επιλογή για την ταυτόχρονη χορήγηση αζώτου και άλλων βασικών για το ξεκίνημα στοιχείων. Η ποσότητα του αζώτου που απαιτείται στα πρώτα στάδια μέχρι την ανθοφορία, μπορεί να χορηγηθεί σπαστά, μετά τη συγκομιδή (προηγούμενη χρονιά) και πριν από τη γήρανση των φύλλων αποσκοπώντας στο χτίσιμο αποθηκών στις ρίζες.

Μια δεύτερη εφαρμογή αζώτου (ποσότητα 20-30%) σε μορφή νιτρικού ασβεστίου (YaraLiva TROPICOTE, YaraLiva NITRABOR και YaraTera CALCINIT σε περίπτωση υδρολίπανσης) την περίοδο της άνθησης, έχει πολλαπλά οφέλη και βοηθάει στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από τα αμπέλια τη στιγμή που κορυφώνονται οι απαιτήσεις τους.

Οποιαδήποτε παροχή αζώτου πέραν των φυσιολογικών τους αναγκών, όπως και η όψιμη χορήγηση κοντά στο στάδιο του περκασμού, οδηγεί σε πλήθος αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγή και την ποιότητα των σταφυλιών.

Διαφυλλικές επεμβάσεις αζώτου με YaraVita SAFE N μπορούν να γίνουν μέχρι και το στάδιο του περκασμού, συνεκτιμώντας τις ανάγκες των φυτών και σύμφωνα με την ολοκληρωμένη λιπαντική τακτική που ακολουθούμε. Οι διαφυλλικές επεμβάσεις αποσκοπούν και στη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σταφυλιών.

Φώσφορος

Οι απαιτήσεις των αμπελιών σε φώσφορο είναι σαφώς μικρότερες από αυτές του αζώτου και του καλίου. Ωστόσο, οι ανάγκες των φυτών στο στοιχείο αυτό είναι σταθερές σε όλη τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου τους, για αυτό και η χορήγηση λιπασμάτων με σταθερή και παρατεταμένη διαθεσιμότητα φωσφόρου, όπως έχουν τα YaraMila με την τεχνολογία P-extend, αποτελεί το κλειδί μιας επιτυχημένης λίπανσης.

Η εφαρμογή ενός σύνθετου λιπάσματος όπως το YaraMila COMPLEX στην έναρξη της βλάστησης ή και μετασυλλεκτικά, εξασφαλίζει την ταυτόχρονη παροχή φωσφόρου με πολλά άλλα βασικά στοιχεία.

Φαίνεται πως οι θρεπτικές απαιτήσεις των φυτών σε φώσφορο αυξάνονται την περίοδο της άνθησης και καρπόδεσης, για αυτό και η εφαρμογή του φωσφόρου σε διαφυλλική μορφή με το YaraVita SENIPHOS βοηθάει σημαντικά τις λειτουργίες των φυτών που στηρίζονται στο στοιχείο αυτό.

Κάλιο

Οι μεγαλύτερες ποσότητες καλίου απορροφούνται από το έδαφος στο χρονικό διάστημα από την άνθηση μέχρι την ωρίμανση των ραγών με το μεγαλύτερο ποσοστό του να συγκεντρώνεται στις ράγες. Με τη λίπανση είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε επαρκή επίπεδα καλίου στο έδαφος και να στηρίξουμε τα κρίσιμα στάδια της ζήτησης.

Η εφαρμογή του YaraMila COMPLEX εξασφαλίζει το 60-80% της ποσότητας του καλίου στο ξεκίνημα της βλάστησης, αυξάνοντας την παροχή του καλίου στο έδαφος και τη διαθεσιμότητά του στα επερχόμενα στάδια. Κατά την ανάπτυξη των ραγών το UNIKA KALI και το YaraTera KRISTALON ORANGE μέσω της υδρολίπανσης, τροφοδοτεί τα φυτά με το υπόλοιπο 20-40% για την καλύτερη υποστήριξη των αναπτυσσόμενων ραγών.

Ασβέστιο

Η παροχή του ασβεστίου στον αμπελώνα μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Με YaraLiva NITRABOR, YaraLiva TROPICOTE ή YaraTera CALCINIT (υδρολίπανση) κατά την περίοδο της ανθοφορίας και με διαφυλλικούς ψεκασμούς YaraVita STOPIT και YaraVita SENIPHOS στην ανάπτυξη των ραγών. Η από εδάφους τροφοδοσία του ασβεστίου στα φυτά και τα σταφύλια είναι αποτελεσματική μόνο όταν γίνεται μέχρι και την περίοδο της ανθοφορίας. Στα στάδια από τον περκασμό και μετά συστήνεται η χορήγηση διαφυλλικού ασβεστίου.

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο είναι στοιχείο που απαιτείται στα αμπέλια σε μεγαλύτερες ποσότητες από την καρπόδεση και μετά και κυρίως στον περκασμό. Η έλλειψη μαγνησίου συνδέεται με τη μη παρασιτική ασθένεια της ξήρανσης ράχης με τα συμπτώματα να εμφανίζονται κατά την έναρξη της ωρίμανσης των σταφυλιών. Η ξήρανση ράχης συνδέεται θρεπτικά με την ανισορροπία μαγνησίου, ασβεστίου, καλίου και αζώτου. Το YaraMila COMPLEX είναι λίπασμα που περιέχει σημαντική ποσότητα Mg για τη βελτίωση της αναλογίας των παραπάνω στοιχείων στο έδαφος, αλλά και την κάλυψη των ετήσιων αναγκών των αμπελιών.

Βόριο και Ψευδάργυρος

Από τα ιχνοστοιχεία, το βόριο και ο ψευδάργυρος είναι σημαντικά για τη γονιμότητα του άνθους και την επιτυχημένη καρπόδεση, για αυτό και πρέπει να παρέχονται στα φυτά από νωρίς. Οι διαφυλλικές εφαρμογές του YaraVita BORTRAC και YaraVita ZINTRAC διασφαλίζουν στο μέγιστο την πλήρη και παρατεταμένη κάλυψη των αναγκών των πρέμνων σε βόριο και ψευδάργυρο από νωρίς στην άνθηση, ανεξαρτήτως δύσκολων τιμών εδαφικού pH που μπορεί να περιορίζουν την απορρόφησή τους από το έδαφος.

Λόγω του ότι τα μόλις το 40% των αμπελώνων της χώρας μας αρδεύονται, τα πρέμνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μπορούν συχνά να βρεθούν σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης. Όταν η καταπόνηση μάλιστα συμπίπτει με τα κρίσιμα στάδια από την άνθηση μέχρι και τον περκασμό, υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών.

Το YaraVita BIOTRAC είναι ένας βιοδιεγέρτης ειδικά σχεδιασμένος για να βοηθήσει τα αμπέλια να ξεπεράσουν τις επιπτώσεις αυτές βελτιώνοντας την άνθηση και την καρπόδεση αλλά και διασφαλίζοντας την ποιότητα και ποσότητα της παραγωγής.

Κάντε κλικ ή πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα λίπανσης για το αμπέλι ή κατεβάστε τον πλήρη οδηγό των 96 σελίδων για 21 καλλιέργειες στην Ελλάδα:

1.PNG

sitari
sitari

Οδηγός λίπανσης για 21 καλλιέργειες

Kατεβάστε τον οδηγό λίπανσης της Yara για 21 καλλιέργειες που συναντάμε στην Ελλάδα!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ YARA

Λιπάσματα για το αμπέλι

Επιλέξτε το κοκκώδες ή διαφυλλικό λίπασμα για την πατάτα που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω για να δείτε περισσότερες πληροφορίες