Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων

Τα θρεπτικά στοιχεία έχουν συγκεκριμένους ρόλους στη λειτουργία και ανάπτυξη των φυτών. Τα μακροθρεπτικά στοιχεία απαιτούνται από τα φυτά σε μεγαλύτερες ποσότητες ενώ τα μικροθρεπτικά σε σχετικά μικρότερες. Όλα τα θρεπτικά στοιχεία όμως είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών ενώ η έλλειψη έστω και ενός από αυτά μπορεί να αποτελέσει περιοριστικό παράγοντα στην ομαλή τους ανάπτυξη.

aporofisi-makrostoixeion.jpg

aporofisi-mikrostoixeion.jpg

 

Άζωτο

Το άζωτο είναι απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο για τη διασφάλιση υψηλών αποδόσεων στην καλλιέργεια. Προωθεί την ανάπτυξη των φυτών από τα πρώτα στάδια γι΄ αυτό και θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμο στα φυτά. Η παρουσία του αζώτου είναι κρίσιμη για την υποστήριξη μιας επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας που αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία και προωθεί τη φωτοσύνθεση των φυτών. Επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη των ανθέων, τον αριθμό των λοβών, τον αριθμό των σπόρων ανά λοβό, το βάρος των σπόρων και την περιεκτικότητά τους σε λάδι. Γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η σωστή και ισορροπημένη χορήγηση του αζώτου είναι πρωταρχικής σημασίας για την επίτευξη των επιθυμητών αποδόσεων.

epidrash-azwtoy-apodosh.jpg

chlorofyl-azoto.jpg

azoto-apodosh.jpg

Φώσφορος

Ο φώσφορος είναι σημαντικό θρεπτικό στοιχείο για την ανάπτυξη και απόδοση της ελαιοκράμβης και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια των περιόδων ταχείας ανάπτυξης των φυτών. Αποτελεί συστατικό των νουκλεϊκών οξέων (DNA & RNA), είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών, αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό. Επιδρά θετικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήματος, στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, στην πρωίμιση της παραγωγής και την αύξηση των αποδόσεων. Η ελαιοκράμβη έχει γενικά μια μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του φωσφόρου από το έδαφος λόγω της δομής του ριζικού της συστήματος (βαθύ και πασσαλώδες).

fosforos-apodosh.jpg

fosforos-ladi.jpg

Τα πολύ όξινα εδάφη (pH<6) όπως και τα βαριά αργιλώδη εδάφη (pH >7.5) δεσμεύουν τον φώσφορο καθιστώντας τον σε σύντομο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή του μη διαθέσιμο για τα φυτά. Ο φώσφορος έχει μικρή κινητικότητα στο έδαφος και η πρόσληψή του από τις καλλιέργειες γίνεται μόνο από το εδαφικό διάλυμα κοντά στη ρίζα, σε απόσταση 1-2mm.fosforos-apostash.jpg

Τα λιπάσματα YaraMila έχουν αναπτυχθεί με τη τεχνολογία P-Extend που διασφαλίζει τη μεγαλύτερη σε χρόνο διάθεση του φωσφόρου στην καλλιέργεια καλύπτοντας τις ανάγκες των φυτών στα κρίσιμα στάδια που τον έχουν ανάγκη.

Κάλιο

Το κάλιο είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί την ανάπτυξη της ελαιοκράμβης και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει σημαντικά τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας. Προωθεί την αύξηση της φυλλικής επιφάνειας ευνοώντας τη φωτοσύνθεση των φυτών. Ενισχύει τα στελέχη κάνοντάς τα πιο στιβαρά στο πλάγιασμα αλλά και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Το πρόωρο πλάγιασμα και η περιορισμένη μεταφορά των θρεπτικών στοιχείων στα ανώτερα μέρη του φυτού και στους σπόρους μπορεί να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση της ελαιοκράμβης. Βελτιώνει ακόμα τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και βοηθάει την ελαιοκράμβη να ωριμάσει κανονικά. Επιδρά θετικά στο βάρος των σπόρων και στο ύψος της παραγωγής.

kalio-apodosh.jpg

kalio-apodosh2.jpg

kalio-apodosh3.jpg

Θείο

Το θείο αποτελεί συστατικό σημαντικών αμινοξέων για το σχηματισμό πρωτεϊνών και η ελαικράμβη είναι φυτό με αυξημένες απαιτήσεις στο στοιχείο αυτό. Σε περίπτωση τροφοπενίας του θείου αναστέλλεται η πρωτεϊνική σύνθεση και επομένως η σωστή ανάπτυξη των φυτών.

Σε πολλές καλλιέργειες οι απαιτήσεις σε θείο μπορούν καλύτερα να υπολογιστούν με βάση την κρίσιμη σχέση Ν/S παρά με βάση την περιεκτικότητα των φυτών σε θείο (Στυλιανίδης, Σιμώνης, Συργιαννίδης). Τόσο το άζωτο όσο και το θείο έχουν μια στενή σύνδεση μεταξύ τους με τις κρίσιμες συγκεντρώσεις τους στα φυτά να εξαρτώνται από την αναλογία και των δύο. Οι υψηλές δοσολογίες αζώτου μπορούν να προκαλέσουν τροφοπενία θείου εάν η παροχή δεν είναι επαρκής και αντιστρόφως, η αφομοίωση του αζώτου βελτιώνεται όταν παρέχονται επαρκείς ποσότητες θείου.

Τα φυτά προσλαμβάνουν το θείο κατά τη βλαστική τους ανάπτυξη με τις μεγαλύτερες ποσότητες να απορροφώνται κατά την ανθοφορία και το δέσιμο των λοβών. Όσο αυξάνεται η πρόσληψη του θείου από τα φυτά επηρεάζεται θετικά η περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι και πρωτεϊνες (Haneklaus et al., 1999).

sulphur-apodosh.jpg

theio-apodosh.jpg

theio-ladi.jpg

Μαγνήσιο

Το μαγνήσιο είναι θρεπτικό στοιχείο που συμμετέχει σε πολλές λειτουργίες των φυτών και ρυθμίζει τη σωστή ανάπτυξή τους. Αποτελεί βασικό συστατικό της χλωροφύλλης και κατ’ επέκταση παίζει σημαντικό ρόλο στη φωτοσύνθεση. Βοηθάει στο σχηματισμό πολλών ενώσεων όπως σάκχαρα, λίπη, έλαια ενώ συμμετέχει στο μεταβολισμό και στη μεταφορά του φωσφόρου (συμμετέχει σε όλες τις φυσιολογικές διεργασίες που λαμβάνει μέρος και ο φώσφορος).

Η πρόσληψη του μεγαλύτερου ποσοστού του μαγνησίου γίνεται μέχρι και την ανθοφορία των φυτών, συνεπώς είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί επαρκές μαγνήσιο στην καλλιέργεια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η επαρκής περιεκτικότητα του εδάφους σε μαγνήσιο είναι σημαντική για την ικανοποιητική πρόσληψη από τα ελαιούχα φυτά, ιδιαίτερα σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Ωστόσο, λόγω των αλληλεπιδράσεων με άλλα θρεπτικά στοιχεία όπως το κάλιο, μπορεί να εμποδίζεται η επαρκής πρόσληψή του από το φυτό. Στις περιπτώσεις αυτές η διαφυλλική χορήγηση μαγνησίου είναι επιβεβλημένη.

Η διαθεσιμότητά του μειώνεται στα ελαφρά εδάφη, λόγω του χαμηλού ποσοστού αργίλου και της ανικανότητας του εδάφους να συγκρατήσει το συγκεκριμένο θρεπτικό στοιχείο. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται στα όξινα εδάφη με χαμηλές τιμές pH. Τα υψηλά επίπεδα καλίου στο έδαφος, οι ψυχρές και υγρές συνθήκες ανάπτυξης, οι περίοδοι ξηρασίας και γενικά οι δυσμενείς εδαφικές συνθήκες μπορούν να μειώσουν περαιτέρω την πρόσληψή του από τα φυτά.

Η εφαρμογή του YaraVita BRASSITREL PRO μέχρι και την έναρξη της ανθοφορίας συμβάλλει στην παροχή μαγνησίου στην καλλιέργεια.

mg-apodosh.jpg

Βόριο

Το βόριο αποτελεί σημαντικό θρεπτικό στοιχείο με μεγάλη ζήτηση από την ελαιοκράμβη. Ενώ χρειάζεται σε μικρές ποσότητες από τα φυτά, η έλλειψή του επηρεάζει σημαντικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της παραγωγής.

Ο βασικός ρόλος του Βορίου σχετίζεται με την ανάπτυξη των ριζών και των βλαστών αλλά και τη γονιμοποίηση του άνθους. Είναι συνεπώς κρίσιμο για το φυτό στις περιόδους ταχείας ανάπτυξης το φθινόπωρο και της επιμήκυνσης των στελεχών την άνοιξη.

Boron-apodosh.jpg

 

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ