Ενώσεις και πιστοποιήσεις

Κάθε δύο χρόνια, η Yara, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της στον τομέα HESQ (υγεία, περιβάλλον, ασφάλεια & ποιότητα) και της δέσμευσής της για συνεχή βελτίωση, ζητεί από τους πελάτες της να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο και αναλαμβάνει δράση με βάση τα πορίσματα. Οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων αναλύονται σε ανεξάρτητη βάση και τα πορίσματα συζητούνται και λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση. Αυτό συμβάλλει στην ακόμη μεγαλύτερη κατανόηση των πελατών μας.

Ορθή Διαχείριση Προϊόντων σύμφωνα με την EFMA

Stewardship schemeΟι αρχές της ορθής διαχείρισης προϊόντων καθοδηγούν τη Yara σε όλες τις δραστηριότητές της. Η Yara έχει δεσμευτεί να τηρεί τις εν λόγω αρχές, οι οποίες θεσπίστηκαν το 2003 από την Ένωση Ευρωπαίων Παραγωγών Λιπασμάτων (European Fertilizer Manufacturers Association, EFMA) και η συμμόρφωσή της ελέγχεται από ανεξάρτητους ελεγκτές.

Με την Υπεύθυνη Διαχείριση Προϊόντος διασφαλίζεται ότι λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα σε όλες τις φάσεις της αλυσίδας των λιπασμάτων, από την ανάπτυξη προϊόντων και την αγορά πρώτων υλών μέχρι την παραγωγή, την αποθήκευση, την πώληση, την παράδοση και τη χρήση στον αγρό.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Η Yara έχει δεσμευτεί ως προς την τήρηση των προτύπων ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001 σε όλα τα εργοστάσια/τις δραστηριότητές της διεθνώς.

Το ISO 9001 είναι μέρος της οικογένειας προτύπων ISO 9000 για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τα οποία διαχειρίζεται ο ISO, ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης, και χορηγείται από φορείς διαπίστευσης και πιστοποίησης που ελέγχουν τις δραστηριότητες μέσω της διενέργειας εσωτερικών ελέγχων.

Tractor unloading big bags

Το Associations and CertificationsISO 14001 εκδόθηκε για πρώτη φορά ως πρότυπο το 1996 και ορίζει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης μιας εταιρείας. Αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα τα οποία μια εταιρεία μπορεί να ελέγξει και επί των οποίων μπορεί να αναμένεται ότι έχει δυνατότητα παρέμβασης.

Το OHSAS 18001είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο αξιολόγησης για τα συστήματα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Αναπτύχθηκε από διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις και διεθνείς φορείς προτύπων και πιστοποίησης ώστε να καλύψει τα κενά όπου δεν υπάρχει κανένα πιστοποιήσιμο από τρίτους διεθνές πρότυπο.

Κανονισμός REACH

Η Yara δεσμεύεται να τηρεί τον The European Regulation REACH (καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και περιορισμοί των χημικών προϊόντων), που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με στόχο τη βελτίωση της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Εκτός από τον αυξημένο έλεγχο των χημικών, θα υπάρξει επίσης αυξημένη ζήτηση στην ευρωπαϊκή αγορά για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ προμηθευτών, πελατών, παραγωγών, εισαγωγέων και αρμόδιων αρχών.