Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Τα προϊόντα περνούν από πολλαπλά στάδια και υφίστανται μηχανικές καταπονήσεις προτού φτάσουν στον τελικό χρήστη. Είναι σημαντικό η ποιότητα του προϊόντος κατά την παράδοση να είναι ικανοποιητική, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή του ή, στη συνέχεια, η απόδοση της καλλιέργειας.

Η διαδικασία ασφαλούς χειρισμού των λιπασμάτων.

Για τη μικρότερη δυνατή υποβάθμιση της ποιότητας και για την αποφυγή προβλημάτων ασφαλείας κατά τη μεταφορά, πρέπει να δίνεται προσοχή τόσο στις αρχικές ιδιότητες του λιπάσματος όσο και στις ορθές διαδικασίες χειρισμού του. Για τον ορθό χειρισμό και τη μεταφορά του λιπάσματος είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι κλιματολογικές συνθήκες, ο τύπος λιπάσματος και ο τρόπος αποστολής του (χύδην ή σε σάκους).

Graph of the handling chain - correct handling of fertiliser preserves quality

Έλεγχος ασφάλειας και ποιότητας σε πλοία και αποθήκες

 • Τα πλοία πρέπει να επιθεωρούνται σύμφωνα με τις διεθνείς διαδικασίες ποιότητας και ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) και σύμφωνα με το ενιαίο πρότυπο ελέγχου της Yara.
 • Δεν πρέπει να προκαλείται διασταυρούμενη μόλυνση κατά τη διάρκεια της μεταφόρτωσης ή στην αποθήκη.
 • Η δυναμική Γωνία Απόθεσης (γωνία ολίσθησης) του προϊόντος μπορεί να μετρηθεί με τη μέθοδο του ΔΝΟ για τη μέτρηση της κλίσης του κουτιού.
 • Καμία ηλεκτρική εγκατάσταση δεν πρέπει να έρχεται σε άμεση επαφή με το λίπασμα.
 • Πρέπει οι πινακίδες με την ένδειξη «Απαγορεύεται το κάπνισμα» να αναρτώνται σε εμφανές σημείο και να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με την εν λόγω απαγόρευση.
 • Το έδαφος της αποθήκης, οι ιμάντες μεταφοράς και ο εξοπλισμός πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά και χωρίς υπολείμματα.
 • Τα προϊόντα εκτός προδιαγραφών/απορριπτόμενα προϊόντα δεν πρέπει να αποθηκεύονται κοντά στο λίπασμα.

Προληπτικά μέτρα για τη διατήρηση της ποιότητας χύδην λιπασμάτων (φόρτωση πλοίων, φορτηγίδων και φορτηγών)

 • Τα κύτη (αμπάρια) πρέπει να διατηρούνται καθαρά και στεγνά, μη μολυσμένα και άνευ αποκολλούμενης σκουριάς.
 • Τα καπάκια των αμπαριών πρέπει να κλείνονται ερμητικά, και ο έλεγχος των ποντοπόρων πλοίων να γίνεται με τη χρήση υπερηχητικού ανιχνευτή διαρροών.
 • Τυχόν επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται όταν τα καπάκια των αμπαριών δεν είναι ερμητικά κλεισμένα (ελαστικά παρεμβύσματα, μπάρα συμπίεσης).
 • Τα ξύλινα διαφράγματα θα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικό.
 • Η οροφή των δεξαμενών πρέπει να υποβάλλεται σε επεξεργασία με προϊόν αφαίρεσης της σκουριάς πριν από τη φόρτωση προϊόντων νιτρικού ασβεστίου και ουρίας για τεχνικούς σκοπούς.
 • Το φορτίο θα πρέπει να καλύπτεται πλήρως με πλαστικά φύλλα τα οποία στερεώνονται με ράβδους.
 • Η φόρτωση δεν πρέπει να γίνεται σε περίπτωση βροχόπτωσης ή βαριάς ομίχλης.
 • Στις μεταφορές με φορτηγά ή βαγόνια, το φορτίο πρέπει να διατηρείται στεγνό, καθαρό και προφυλαγμένο από τις καιρικές συνθήκες και τον κίνδυνο διαρροής.
 • Συνιστάται το ομοιόμορφο γέμισμα και κατανομή του λιπάσματος στο μέσο μεταφοράς χρησιμοποιώντας κατάλληλη μέθοδο.
 • Το φορτίο πρέπει να είναι ζυγοσταθμισμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΔΝΟ (κωδικός BC). Αν είναι δυνατόν, η ζυγοστάθμιση πρέπει να γίνεται στο τέλος της φόρτωσης.

Εκφόρτωση

 • Συνιστάται η χρήση γερανών ξηράς ή γερανών πλοίων που είναι εξοπλισμένοι με αρπαγές.
 • Το φορτίο πρέπει να επιθεωρείται πριν από την έναρξη της εκφόρτωσης. Συγκεκριμένα, πρέπει να ελέγχονται τα στόμια των κυτών (κουβούσια) και η επιφάνεια του φορτίου. Εάν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά (μόλυνση/διείσδυση νερού), οι επιθεωρητές πρέπει να ειδοποιούνται και ο πλοίαρχος να ενημερώνεται σχετικά.
 • Τα ελαττωματικά προϊόντα πρέπει να φωτογραφίζονται και οι φωτογραφίες να αποστέλλονται στην πλησιέστερη τοπική μονάδα εξυπηρέτησης πελατών.
 • Σε περίπτωση διαρροής, η ζημία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του δελτίου δεδομένων ασφαλείας (SDS).
 • Το πλαστικό κάλυμμα του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρείται μέχρις ότου Removing lumps from loadsξεκινήσει η εκφόρτωση.
 • Η εκφόρτωση δεν πρέπει να γίνεται σε περίπτωση βροχόπτωσης ή βαριάς ομίχλης. Τα στόμια των αμπαριών πρέπει να είναι κλειστά.
 • Το κατεστραμμένο από το νερό φορτίο και οι προσμείξεις πρέπει να χωρίζονται από το άθικτο προϊόν.
 • Τα υλικά που έχουν διαρρεύσει ή βραχεί στην προκυμαία ή στο κατάστρωμα του πλοίου δεν πρέπει να αναμειγνύονται με το άθικτο προϊόν.
 • Κατά τον καθαρισμό των αμπαριών, ο φορτωτής (Bobcat) πρέπει να εισέρχεται στο αμπάρι αφότου καλυφθεί σημαντική επιφάνεια της οροφής της δεξαμενής.
 • Η οδήγηση εντός του προϊόντος πρέπει να αποφεύγεται ώστε να περιορίζεται ο σχηματισμός σκόνης και λεπτών σωματιδίων.
 • Ο χειρισμός του προϊόντος πρέπει να γίνεται με προσοχή ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο σύνθλιψης.
 • Ο εξοπλισμός εκφόρτωσης πρέπει να διατηρείται καθαρός και στεγνός.
 • Η γρήγορη εκφόρτωση συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της απορρόφησης νερού.
 • Το προϊόν που έχει διαρρεύσει από τον κουβά του εκσκαφέα πρέπει να αφαιρείται τακτικά.
 • Ο εσωτερικός σάκος είναι αδιάβροχος, και σε περίπτωση φθοράς του μπορεί να επηρεαστεί το λίπασμα. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνεται πάντα υπόψη κάθε εξωτερική φθορά που προκαλείται κατά τη μεταφορά ή την εκφόρτωση.

Διαχωρισμός λιπάσματος

Τα λιπάσματα αποτελούνται από σωματίδια διαφόρων διαστάσεων. Όταν είναι σε κίνηση ή όταν δονούνται, τα μικρότερα και μεγαλύτερα σωματίδια τείνουν να χωρίζουν, προκαλώντας τον διαχωρισμό του λιπάσματος. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να συμβεί σε πολλά σημεία του συστήματος διανομής και ειδικά όταν το υλικό είναι στοιβαγμένο σε μεγάλους σωρούς. Τα μικρότερα σωματίδια θα συγκεντρωθούν στο κέντρο του σωρού. Συνιστάται ο σχηματισμός μεγαλύτερων σωρών από πολλούς μικρότερους και η καλή ανάμιξη κατά την επανάκτηση.Fertiliser segregation diagram - when fertiliser is piled it is advisable to use many small piles.

Ο διαχωρισμός θα πρέπει να ελαχιστοποιείται μέσω του ορθού χειρισμού ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο η μεταβαλλόμενη κοκκομετρία να προκαλέσει παρεκκλίσεις στις ιδιότητες του προϊόντος.

Εξοπλισμός για τη φόρτωση, την εκφόρτωση, την αποθήκευση και τη μεταφορά

 • Οι αρπάγες γερανών, οι χοάνες, τα φορτηγά, οι μεταφορικές ταινίες και τα σημεία μεταφοράς θα πρέπει είναι καθαρά και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας.
 • Αδειάστε τις χοάνες και τις μεταφορικές ταινίες πριν από τα διαλείμματα, και καθαρίστε τα αν χρειάζεται.
 • Δεν συνιστάται η χρήση πνευματικών μεταφορέων, αλυσομεταφορέων (Redler) και κοχλιωτών τροφοδοτών.
 • Αν είναι δυνατόν, μεταφέρετε πάντα πλήρεις παλέτες. Καλύψτε τις παλέτες με ένα προστατευτικό φύλλο και αποθηκεύσετε τες στην αποθήκη. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα YaraVita προστατεύονται από πιθανές ζημίες ή ακαθαρσίες κατά τη μεταφορά.

Αποθήκευση και εκφόρτωση χύδην προϊόντων

 • Τα λιπάσματα πρέπει να αποθηκεύονται σε καθαρό και στεγνό δάπεδο. Όταν εκτεθούν στον υγρό αέρα, τα ίχνη στο δάπεδο σύντομα θα σχηματίσουν ένα διάλυμα.
 • Οι πόρτες πρέπει να εφαρμόζουν καλά και τα λοιπά ανοίγματα να είναι κλειστά.
 • Οι ξύλινοι διαχωριστικοί τοίχοι θα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικό αν δεν είναι ήδη εμποτισμένοι.
 • Τα χύδην προϊόντα πρέπει να καλύπτονται με πλαστικά φύλλα ή άλλου είδους κάλυμμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκφόρτωσης.
 • Τα καλύμματα πρέπει να επικαλύπτονται κατά τουλάχιστον 0,5 μ και να στερεώνονται με ράβδους. Εάν χρησιμοποιούνται πολλά κάθετα φύλλα, τα υψηλότερα φύλλα πρέπει να επικαλύπτουν τα χαμηλότερα. Επίσης, τα φύλλα πρέπει να εκτείνονται κατά 1 μ στο έδαφος μπροστά από το προϊόν.
 • Κατά την αφαίρεση ενός προϊόντος από τον σωρό, το προϊόν δεν πρέπει να εκτίθεται άσκοπα στον αέρα.
 • Επανατοποθετείτε το κάλυμμα αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Αποφεύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση του προϊόντος.
 • Σε περίπτωση διαρροής του προϊόντος, σκουπίστε και καθαρίστε αμέσως.
 • Αποφεύγετε τις διαρροές κατά τον σχηματισμό νέων σωρών με τη χρήση ενός εμπρόσθιου φορτωτή·μην παραγεμίζετε τον κουβά, μην οδηγείτε εντός του σωρού.
 • Εάν υπάρχουν σβόλοι στον σωρό, το προϊόν πρέπει να κοσκινίζεται κατά την παράδοση ή πριν από την αποστολή.
 • Αποφεύγετε την επαφή με πηγές θερμότητας.
 • Μην οδηγείτε εντός του σωρού λιπάσματος με τον εμπρόσθιο τροχοφόρο φορτωτή.

Χρήση τροχοφόρων φορτωτών

Οι τροχοφόροι φορτωτές είναι ένας εύχρηστος τρόπος μεταφοράς χύδην υλικού. Ωστόσο, για να μην προκληθεί φθορά στο υλικό, συνιστάται η λήψη των παρακάτω μέτρων προφύλαξης:

 • Διατηρείτε μια σωστή γωνία μεταξύ του κάδου και του δαπέδου ώστε να ελαχιστοποιείται το ενδεχόμενο σύνθλιψης.
 • Ο κάδος δεν πρέπει να είναι οριζόντιος.
 • Αποφεύγετε τις διαρροές στο δάπεδο.
 • Μην οδηγείτε τους τροχούς μέσα στον σωρό.

Χειροκίνητος χειρισμός των σάκων λιπασμάτων

Protecting your body when handling a chemical product is always recommended whether the product is classified as hazardous or not. Avoid direct contact with skin and eyes. Always read the label on the package. It contains important information on the potential hazards and how to minimise the associated risks.

Πρέπει πάντα να προστατεύετε το σώμα σας όταν χειρίζεστε ένα χημικό προϊόν, είτε αυτό έχει ταξινομηθεί ως επικίνδυνο είτε όχι. Αποφεύγετε την άμεση επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Διαβάζετε πάντα την ετικέτα στη συσκευασία διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τους πιθανούς κινδύνους και τον τρόπο ελαχιστοποίησής τους.

 • Δεν πρέπει να στέκεστε κάτω από το φορτίο ή κοντά σε αυτό κατά την ανύψωση, μετακίνηση ή εκκένωσή του.Manual Handling of Fertilizer Bags

  Diagram of an ideal lifting hook - should have well-rounded edges

 • Η ανύψωση θα πρέπει να γίνεται με ήπιο τρόπο και κάθετη κατεύθυνση.
 • Μετά την ανύψωση του φορτίου, ολοκληρώστε την εργασία και μην το αφήνετε μετέωρο.
 • Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την ανύψωση των μεγάλων σάκων πρέπει να έχει λείες, στρογγυλοποιημένες άκρες, έτσι ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στην ανυψωτική θηλιά.
 • Το φορτίο δεν πρέπει να αφεθεί να γλιστρήσει στους ιμάντες του ανυψωτικού εξοπλισμού.
 • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται κατά το κόψιμο του σάκου – το ιδανικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό είναι ένα μαχαίρι με μακριά λαβή.

 

Diagram showing how to lift fertiliser bags

 

 

Diagram showing how to lift fertiliser bags

 

Ανύψωση και μετακίνηση μικρών συσκευασιών (χειροκίνητος χειρισμός)

Man carrying a bag of fertiliser keeping head up and back straight to avoid injury

 • Μην σηκώνετε και μην χειρίζεστε υπερβολικό βάρος. Η ανύψωση και ο χειρισμός μεγάλου βάρους μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό.
 • Σταθείτε με τα πόδια σταθερά στο έδαφος και ανοιχτά στο ύψος των ώμων, και πιάστε καλά το φορτίο.
 • Κρατήστε ψηλά το κεφάλι και ίσια την πλάτη για να σηκώσετε και να μεταχειριστείτε τη συσκευασία.
 • Μόλις σηκώσετε τη συσκευασία, προσαρμόστε τη θέση των χεριών σας ώστε να εξασφαλίσετε ένα καλό κράτημα.
 • Κατά τη μεταφορά, κρατήστε το φορτίο κοντά στον κορμό και στη μέση σας.
 • Μην τεντώνετε την πλάτη σας όταν σηκώνετε τη συσκευασία.
 • Αποφεύγετε να στρίβετε την πλάτη και τον κορμό σας όταν σηκώνετε ή μεταφέρετε τη συσκευασία.
 • Προχωρήστε με ήπιες κινήσεις.
 • Πρώτα ακουμπήστε κάτω τη συσκευασία, και έπειτα προσαρμόστε τη θέση της.