Περιβάλλον και ανακύκλωση

Τα λιπάσματα δεν βλάπτουν το περιβάλλον, φτάνει να εφαρμόζονται σωστά. Η μη ορθή εφαρμογή τους μπορεί να προκαλέσει απορροές στα υδατορεύματα οι οποίες αυξάνουν την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη φυκών και συντελούν στον ευτροφισμό.

 Όπου είναι δυνατόν, τα λιπάσματα θα πρέπει να αποθηκεύονται τουλάχιστον 10 μέτρα μακριά από νεροσυρμές ή από υπόγειους αγωγούς αποστράγγισης, και οπωσδήποτε πολύ μακριά (π.χ. 50 μέτρα) από γεωτρήσεις, πηγάδια κ.ο.κ. Η ορθή χρήση των λιπασματοδιανομέων και η κατάλληλη απόρριψη των διαρροών και των συσκευασιών αποτρέπει τις απορροές. Οι συστάσεις της Yara περιλαμβάνουν συμβουλές σχετικά με την κατάλληλη στιγμή εφαρμογής του λιπάσματος για τη μεγιστοποίηση της πρόσληψης από τα φυτά, μειώνοντας έτσι τις απώλειες θρεπτικών ουσιών στο περιβάλλον.

Ποιότητα σάκου λιπάσματος

Οι σάκοι προστατεύουν το λίπασμα από την υγρασία και τις μηχανικές καταπονήσεις. Είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πολυπροπυλένιο (PP) ή χαρτόνι. Διατίθενται επίσης συνδυασμοί αυτών των υλικών (σάκοι βαλβίδας, σάκοι ανοικτού στομίου που κλείνουν με θερμοσυγκόλληση ή ραφή). Οι σάκοι κατασκευάζονται βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών:

 • Βάρος χαρτιού, στρώματα χαρτιού
 • Πάχος πλαστικού φύλλου αλουμινίου (PE)
 • Βάρος υφάσματος (υφαντά PP)
 • Εφελκυσμός και επιμήκυνση
 • Διάσταση
 • Πρόσθετα, π.χ. σταθεροποιητές UV

Ανακύκλωση συσκευασίας λιπάσματος

Οι σάκοι θα πρέπει να τινάζονται ώστε να αδειάζει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου τους. Οι άδειοι σάκοι μπορούν να απορρίπτονται ως μη επικίνδυνα υλικά ή να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Στις δοκιμές, οι σάκοι που αδειάζονται με αυτόν τον τρόπο περιέχουν μόνο ίχνη καταλοίπων και θεωρούνται μη επικίνδυνοι. Υπάρχουν εθνικές οδηγίες που πρέπει να εφαρμόζονται όσον αφορά την ανακύκλωση των συσκευασιών.

Συνήθη σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη είναι τα εξής:

 • Ελαχιστοποιήστε το ποσοστό των απορριμμάτων συσκευασίας χρησιμοποιώντας το κατάλληλος μέγεθος συσκευασίας για την απαιτούμενη ποσότητα προϊόντος.
 • Μην επαναχρησιμοποιείτε τις κενές συσκευασίες (σάκους) για την επαναπλήρωσή τους με λίπασμα.
 • Αδειάστε, ξεπλύνετε τρεις φορές (triple rinsing) και στεγνώστε όλα τα δοχεία υγρών προϊόντων· απορρίψτε με ασφάλεια το νερό ξεπλύματος, προσθέτοντάς το κατά προτίμηση στο δοχείο ψεκάσματος τη στιγμή της χρήσης.
 • Αδειάστε τελείως τις συσκευασίες σκόνης.
 • Διαχωρίστε τις άδειες συσκευασίες ανάλογα με τον τύπο τους.

Recycling of Fertilizer Packaging

Αναζητήστε τα κατάλληλα σύμβολα κατά την ανακύκλωση::

2: HDPE (High-Density Polyethylene): Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Το HDPE είναι ελαφρώς κηρώδες και ημι-άκαμπτο. Δεν ραγίζει. Επιπλέει στο νερό.

4: LDPE (Low-Density Polyethylene): Πολυαιθυλένιο χαμηλής
Το LDPE χρησιμοποιείται στους εύκαμπτους σάκους. Οι σακούλες τροφίμων συνήθως παράγονται από ανακυκλωμένο LDPE.

5: PP (Polypropylene): Πολυπροπυλένιο
Το PP μετατρέπεται σε νήματα και εκλύει μια χημική οσμή όταν καίγεται.

Τα ελαττωματικά λιπάσματα πρέπει επίσης να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο. Μπορεί να μην είναι κατάλληλα για εφαρμογή, όμως εξακολουθούν να περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι συλλέγονται και χρησιμοποιούνται με τον ενδεικνυόμενο τρόπο. Αν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.