Πρόδρομες Εκρηκτικές Ουσίες

Σε συνέχεια ενημέρωσης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναφορικά με τις τελικές εκδόσεις της αφίσας και του φυλλαδίου που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ασφάλεια για την πώληση των χημικών ουσιών υψηλού κινδύνου» (χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση) και προορίζονται να διανεμηθούν σε όλα τα κράτη μέλη για τις εθνικές εκστρατείες, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

- Το ενημερωτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους πωλητές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης χημικών προϊόντων να εμπορευθούν τα χημικά προϊόντα υπεύθυνα. Παράλληλα υποδεικνύει πρακτικές συμβουλές για το πώς θα εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 98/2013, σχετικά με την εμπορία και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών. 

- Το συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο (τροποποιημένο φυλλάδιο στα αγγλικά) και η αφίσα αναφορικά με την πώληση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών στην Ελλάδα, σε εφαρμογή του Κανονισμού 98/2013/ΕΕ και της ΚΥΑ υπ΄αριθμ. οικ. 23056/ΔΤΒΝ 464/Τμ.Δ/Φ.14.4. (ΦΕΚ 687Β/16.3.2016) προβλέπει την υποχρέωση των οικονομικών φορέων να αναφέρουν στις αρχές τυχόν ύποπτες συναλλαγές που σχετίζονται με άλλες χημικές ουσίες, μόνες ή σε μείγμα, που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Ειδικότερα το συνημμένο υλικό περιέχει πρακτικές οδηγίες σχετικά με:
- πώς να εντοπίζονται τα προϊόντα που προκαλούν ανησυχία
- πώς να αναγνωρίζονται ύποπτες συναλλαγές και δίνονται οδηγίες για το ποιες ενέργειες απαιτούνται να ακολουθηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις

Το περιεχόμενο αυτών των εργαλείων βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν στις χώρες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τις εταιρείες του κλάδου. Στην ελληνική έκδοση παρουσιάζονται τα στοιχεία του Εθνικού Σημείου Επαφής.

Συγκεκριμένα ως Εθνικό Σημείο Επαφής για την αναφορά υπόπτων συναλλαγών, σημαντικών απωλειών και κλοπών ουσιών που περιλαμβάνονται στους Πίνακες 1 και 2 του Κανονισμού 98/2013/ΕΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν με τους Κανονισμούς 214/2017/ΕΕ, 215/2017/ΕΕ και 216/2017/ΕΕ, ορίζεται το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι ως άνω αναφορές υποβάλλονται στο τηλέφωνο +30 210 6914916 ή αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dka_opla@police.gr.

Το σημείο επαφής για την Ελλάδα είναι το Τμήμα Όπλων και Εκρηκτικών της Διεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τηλεφωνήστε στο +30 210 6914916 και αναφέρετε τις παρατηρήσεις σας.

Πατήστε εδώ για να δείτε το φυλλάδιο για τις πρόδρομες εκρηκτικές ουσίες.

Πατήστε εδώ για να δείτε το ποστερ για τις πρόδρομες εκρηκτικές ουσίες.