Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Όξινα εδάφη
  • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

  • Καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας
  • Βελτιωμένη σκληραγώγηση των φυτών κατά τους χειμερινούς μήνες και καλύτερο αδέλφωμα
  • Καλύτερη ποιότητα κόκκων