Τροφοπενία ασβεστίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Όξινα τυρφώδη εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
 • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
 • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

 • Υγιή, πράσινου χρώματος φυλλική επιφάνεια
 • Καλύτερη αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες
 • Καλύτερη συνολική ανάπτυξη του φυτού που οδηγεί σε βελτιωμένες αποδόσεις και ποιότητα παραγωγής