Τροφοπενία μαγγανίου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Υψηλό pH
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία
  • Ελαφρά εδάφη

Μαγγάνιο είναι σημαντικό για

  • Καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας
  • Βελτιωμένη σκληραγώγηση των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα και καλύτερο αδέλφωμα
  • Βελτιωμένη αντοχή σε ασθένειες
  • Καλύτερη ποιότητα κόκκων