Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Βελτιωμένη ανάπτυξη φυτού
 • Αυξημένες αποδόσεις αφού αυξάνει τον αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
 • Τα σιτηρά που παρουσιάζουν έλλειψη καλίου δεν ρυθμίζουν επαρκώς τη διαπνοή των φύλλων τους με συνέπεια τη θερμική τους καταπόνηση-stress και μαρασμό
 • Η επαρκής τροφοδοσία καλίου παρατείνει την περίοδο του γεμίσματος των κόκκων βελτιώνοντας το βάρος τους