Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ. Θα πρέπει επομένως να γνωρίζουμε ποια είναι εκείνα τα θρεπτικά στοιχεία που επιδρούν στο σχηματισμό των κόκκων σε κάθε στάχυ.

Άζωτο

Το άζωτο θα επηρεάσει τον αριθμό των κόκκων που αναπτύσσονται σε κάθε φυτό. Μια υψηλής απόδοσης καλλιέργεια σιταριού θα πρέπει να έχει περίπου 45 – 50 κόκκους ανά στάχυ, ωστόσο εάν η παροχή του αζώτου είναι περιορισμένη ο αριθμός αυτός θα μειωθεί.

Η χρονική στιγμή της εφαρμογής του αζώτου είναι σημαντική, καθώς οι αριθμοί των κόκκων καθορίζονται νωρίς από το βλαστικό στάδιο της διπλής πτυχής (στάδιο τερματισμού της βλαστικής φάσης) έως την εμφάνιση των καταβολών των ανθέων.

Κάλιο (Κ)

Το κάλιο είναι στοιχείο που επηρεάζει τον αριθμό των κόκκων στο στάχυ.

Η μελέτη του Συνδέσμου Ανάπτυξης Καλίου (Potash Development Association) απεικονίζει τη σαφή συσχέτιση μεταξύ της παροχής καλίου και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ, με την έλλειψη του καλίου να εμποδίζει την ανάπτυξη και να μειώνει τον σχηματισμό τους.

Μαγγάνιο (Mn) και Ψευδάργυρος (Zn)

Βόριο (Β)

Άλλες πρακτικές διαχείρισης της καλλιέργειας που επηρεάζουν τον αριθμό των σχηματιζόμενων κόκκων


Ο τελικός αριθμός των κόκκων ανά στάχυ ποικίλλει σε κάθε καλλιεργητική περίοδο και μεταβάλλεται χάρη σε μια σειρά παραγόντων, όπως:

  • Η επιλογή της ποικιλίας
  • Προσβολές ασθενειών κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
  • Καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της ανθοφορίας
  • Θερμοκρασία και φωτοπερίοδος μέχρι και το στάδιο του 1ου κόμπου (κλίμακα Zadoks GS 30)
  • Σε γενικές γραμμές η μεγάλη πυκνότητα των βλαστών ανά μονάδα επιφάνειας οδηγεί σε μειωμένο αριθμό σχηματιζόμενων κόκκων ανά στάχυ και το ανάποδο.

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού