Επιφανειακή Λίπανση Σιτηρών

Η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών αναφέρεται στις ανοιξιάτικες εφαρμογές λιπασμάτων που στόχο έχουν να συμπληρώσουν τις ανάγκες της καλλιέργειας με τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία.

Μπορεί η επιφανειακή λίπανση να είναι κυρίως εστιασμένη στη διαχείριση του αζώτου που απαιτείται συμπληρωματικά της βασικής λίπανσης, ωστόσο η ταυτόχρονη χορήγηση του θείου στις απαιτούμενες ποσότητες επιδρά θετικά στις τελικές αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του καρπού.

Κατά τη βασική τους λίπανση, τα σιτηρά λαμβάνουν μόλις το 20-30% των συνολικών τους αναγκών σε άζωτο. Οι επιφανειακές εφαρμογές επομένως, είναι εξαιρετικής σημασίας για την επίτευξη της επιδιωκόμενης παραγωγής. Η έντονη απορρόφηση του αζώτου στα σιτηρά εντοπίζεται από το στάδιο του αδελφώματος μέχρι και το τέλος της άνθισης, στάδια στα οποία το φυτό διαμορφώνει τις δομές της παραγωγής του (σχηματισμός αδελφιών, επιμήκυνση στελέχους, ένταση φυλλικής επιφάνειας, άνθιση, αριθμός και μέγεθος των κόκκων στο στάχυ). Το άζωτο που απαιτείται κατά τη διάρκεια του γεμίσματος των κόκκων, προέρχεται κυρίως από μια εσωτερική του ανακατανομή από τους βλαστούς και τα φύλλα και όχι τόσο από το έδαφος.

Πότε πρέπει να κάνω την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών μου;

Μετά από πολλές πειραματικές εφαρμογές και εμπειρία χρόνων στις ελληνικές συνθήκες, αποδεικνύεται πως η επιφανειακή λίπανση των σιτηρών θα πρέπει να χορηγείται στο ξεκίνημα του αδελφώματος (στάδιο 1 – 3 αδέλφια). Το στάδιο αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, αφού συμπίπτει με την περίοδο της έντονης απορρόφησης του αζώτου, αλλά και με το σημείο σχηματισμού των καταβολών των σταχυδίων (σχηματισμός κεφαλής). Το άζωτο θα πρέπει να είναι διαθέσιμο για το φυτό κοντά στο ριζικό σύστημα πριν από το σχηματισμό του 1ου - 2ου κόμπου, στάδια που δείχνουν πως το φυτό μπαίνει στην αναπαραγωγική του φάση. Πιο όψιμες εφαρμογές αποσκοπούν κυρίως στην ενίσχυση των τιμών της πρωτεΐνης.

Πότε χρειάζεται να κάνω μονή επιφανειακή εφαρμογή;

Στις περιοχές εκείνες που οι περιβαλλοντικές συνθήκες επιτρέπουν μία μόνο επιφανειακή εφαρμογή λόγω των περιορισμένων βροχοπτώσεων, αυτή θα πρέπει να καλύπτει εφάπαξ την ποσότητα του επιφανειακού αζώτου που αντιστοιχεί στο 70 - 80% των συνολικών του αναγκών. Για το λόγο αυτό είναι καλύτερα να χρησιμοποιούνται αζωτούχοι τύποι με μεγάλη διάρκεια αποδέσμευσης του αζώτου, όπως το YaraVera AMIDAS που θα στηρίξει την παροχή αζώτου μέχρι και το στάδιο του γεμίσματος των κόκκων. 

Σπαστή επιφανειακή εφαρμογή σε 2 δόσεις

Είναι γεγονός πως οι σπαστές επιφανειακές εφαρμογές, όπου αυτές είναι δυνατόν να γίνουν, πλεονεκτούν έναντι των μονών λόγω της καλύτερης και πιο ομοιόμορφης παροχής αζώτου και θείου σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξης των σιτηρών. Τα πλεονεκτήματα αυτά αποδεικνύονται μέσα από πολλά πειραματικά της Yara, όπου οι διπλές εφαρμογές δείχνουν να πλεονεκτούν έναντι των μονών, τόσο στις τελικές αποδόσεις παραγωγής (kg/στρ), όσο και στην περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη.

Στις περιπτώσεις των διπλών εφαρμογών, η πρώτη επιφανειακή θα πρέπει να γίνεται στο στάδιο των 1 - 2 αδελφιών, σε ποσότητες που αντιστοιχούν στα 2/3 του συνόλου της επιφανειακής λίπανσης, ενώ η δεύτερη στο τέλος του αδελφώματος μέχρι και τον πρώτο κόμπο με το υπόλοιπο 1/3 της ποσότητας.

Όταν ο χειμώνας είναι βαρύς με κρύο, βροχές και χιόνι, τα στάχυα εμφανίζονται πιο «ζορισμένα» στο στάδιο του αδελφώματος. Επιπλέον, η ανοργανοποίηση του αζώτου στο έδαφος είναι πιο αργή λόγω του κρύου. Στις περιπτώσεις αυτές, η πρώτη επιφανειακή εφαρμογή θα πρέπει να γίνεται νωρίς στο στάδιο του αδελφώματος, αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Συνίσταται στις περιπτώσεις αυτές να χρησιμοποιείται ένα άμεσα διαθέσιμο αζωτούχο λίπασμα, όπως το YaraBela SULFAN, ή YaraBela EXTRAN για γρήγορη ενίσχυση και τροφοδοσία των φυτών με θρεπτικά στοιχεία.

Τα σιτηρά χρειάζονται θείο στις επιφανειακές εφαρμογές

Το θείο είναι στοιχείο που χρειάζεται σε όλες τις καλλιέργειες συμμετέχοντας στο σχηματισμό των πρωτεϊνών, αμινοξέων, βιταμινών και ενζύμων. Όπως και το άζωτο, το θείο αποτελεί βασικό στοιχείο της δομής των πρωτεϊνών και θα πρέπει να χορηγείται μαζί κατά την επιφανειακή λίπανση των σιτηρών στις σωστές θρεπτικές αναλογίες. Η υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη είναι ένα σημαντικό ποιοτικό κριτήριο των σιτηρών που αναζητείται από τη βιομηχανία. Η τροφοπενία θείου συχνά συγχέεται με του αζώτου και μπορεί να εκδηλωθεί από νωρίς στο στάδιο της έντονης ανάπτυξης των φυτών, εμφανίζοντας φυτά κίτρινα, καχεκτικά, με μικρούς κόκκους και χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. Οι σπαστές εφαρμογές βοηθούν στην ομαλότερη τροφοδοσία των φυτών με θείο, λόγω της μειωμένης κινητικότητας του στοιχείου μέσα στο φυτό. Οι ποσότητες του θείου που απαιτούνται για τη μέγιστη παραγωγικότητα της καλλιέργειας είναι περίπου 2 - 4kg SO3 /στρ.
Το YaraVera AMIDAS και το YaraBela SULFAN είναι εξειδικευμένα λιπάσματα για επιφανειακές εφαρμογές στα σιτηρά και περιέχουν άζωτο και θείο σε ισορροπημένες αναλογίες ιδανικές για τη σωστή τροφοδοσία των σιτηρών.

Διαμόρφωση της τακτικής για σωστή λίπανση

Η λιπαντική τακτική θα πρέπει να σχεδιάζεται διαφορετικά σε κάθε χωράφι και να λαμβάνει υπόψη της:

  • Tις εδαφικές συνθήκες (ανάλυση εδάφους)
  • Tο γενετικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί (ποικιλία ή υβρίδιο)
  • To μικροκλίμα της περιοχής
  • Tην προηγούμενη καλλιέργεια 
  • Την προσδοκούμενη απόδοση.

Στηριζόμενοι στο κλίμα και τα χαρακτηριστικά των ελληνικών εδαφών, η βασική λίπανση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 4kg αζώτου το στρέμμα, ενώ ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου και του καλίου δίνεται στο στάδιο αυτό. Το YaraMila STAR PLUS είναι λίπασμα που ταιριάζει ιδανικά στις ανάγκες της βασικής λίπανσης των σιτηρών.
Οι ποσότητες των θρεπτικών που απαιτούνται στην επιφανειακή λίπανση φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Άζωτο

Θείο (SO3)

Σκληρό σιτάρι

8-12

2-4

Μαλακό σιτάρι

10-14

2-4

Κριθάρι

5-8

2-4

Στις περιπτώσεις εκείνες που θέλουμε να ενισχύσουμε με διαφυλλική εφαρμογή τις ποσότητες του χορηγούμενου αζώτου, είτε για να διορθώσουμε μια έλλειψη, είτε για να ενισχύσουμε τις τιμές του ποσοστού της πρωτεΐνης στους κόκκους, το YaraVita SAFE N είναι η ιδανική επιλογή. Το YaraVita SAFE N μπορεί να εφαρμοστεί σε συνδυασμό με ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα των σιτηρών μέχρι και το στάδιο του σχηματισμού του φύλλου σημαίας.

Η Yara έχει αναπτύξει μια σειρά ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιούνται από χιλιάδες παραγωγούς στον κόσμο για τον ακριβή περιορισμό της ποσότητας του αζώτου στις επιφανειακές εφαρμογές. Τα Yara N-Tester και Yara Ν-Sensor είναι εργαλεία που υπολογίζουν εύκολα και με ακρίβεια τις ανάγκες σε άζωτο των σιτηρών στις φάσεις της έντονης ανάπτυξής τους. Τέλος Tο Yara TankmixIT μας πληροφορεί άμεσα για τη φυσική συνδυαστικότητα του YaraVita SAFE N  με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.
Στόχος της Yara είναι πάντοτε η αποτελεσματικότερη χρησιμοποιήση των προϊόντων της με βάση τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας. Με τον συνδυασμό προϊόντων και εργαλείων δίνουμε στον παραγωγό μια ολοκληρωμένη και εύκολη λύση στο πρόβλημα των ορθής λιπαντικής τακτικής.

Λιπάσματα κατάλληλα για επιφανειακές εφαρμογές στα σιτηρά

Το YaraVera AMIDAS (40-0-0+14SO3) κυριαρχεί στην επιφανειακή λίπανση των σιτηρών και παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο με μεγάλη διάρκεια διάθεσης, όπως και θείο για την καλύτερη ανάπτυξη των φυτών και τη βελτίωση των ποιοτικών του χαρακτηριστικών. Διαφέρει από τις υπόλοιπες κοινές ουροθειικές που κυκλοφορούν στην αγορά με παρόμοια σύνθεση, καθώς:

  • Είναι ομοιογενές χημικό λίπασμα και όχι blend (ο κάθε κόκκος λιπάσματος έχει σταθερή σύνθεση και δεν προέρχεται από τη μηχανική ανάμιξη ουρίας και θειικής αμμωνίας στο ίδιο σακί). Διασφαλίζεται έτσι η ομοιόμορφη διασπορά του λιπάσματος στο χωράφι κατά τη στιγμή της εφαρμογής του και επομένως η σωστή λίπανση της καλλιέργειας.
  • Έχει πολύ υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας του αζώτου στην καλλιέργεια (Nitrogen Use Efficiency). Σε όλες τις πειραματικές εφαρμογές του σε εκτατικές καλλιέργειες, το YaraVera AMIDAS παρουσιάζει τη μεγαλύτερη απόδοση σε σπόρο ανά μονάδα λιπασματικού αζώτου που εφαρμόζεται στο χωράφι, συγκριτικά με άλλα αζωτούχα επιφανειακά λιπάσματα.
  • Μικρότερες απώλειες αζώτου λόγω εξάτμισης. Tο YaraVera AMIDAS με την εφαρμογή του στο χωράφι μειώνει την τιμή του εδαφικού pH, περιορίζοντας τις απώλειες αζώτου στην ατμόσφαιρα λόγω εξάτμισης.
  • Είναι λίπασμα μεγάλης πυκνότητας, που σημαίνει πως μπορεί να απλωθεί ομοιόμορφα σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι και 36 μέτρα κατά τη διασπορά του στο χωράφι.
  • Μεγαλύτερη σκληρότητα του κόκκου. Η ιδιότητα αυτή ταυτίζεται με τις απώλειες που έχει ένα λίπασμα λόγω θραύσης των κόκκων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής τους στον λιπασματοδιανομέα.

Το YaraBela SULFAN περιέχει άζωτο σε μορφή κατάλληλη για την γρηγορότερη παροχή του στην καλλιέργεια, καθώς και θείο και ασβέστιο σε πλήρως υδατοδιαλυτές μορφές. Τροφοδοτεί την καλλιέργεια με άζωτο ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες εδάφους, ενώ ενισχύει την αντοχή των φυτών στις διάφορες ασθένειες.

To YaraBela EXTRAN 33,5 είναι ένα λίπασμα ανώτερης ποιότητας που διασφαλίζει τη γρηγορότερη παροχή αζώτου στην καλλιέργεια ώστε να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της.

Το YaraVita SAFE N 300 είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό λίπασμα αζώτου σχεδιασμένο για διαφυλλικές εφαρμογές, με άριστες ιδιότητες διαβροχής που εξασφαλίζουν πολύ καλή απορρόφηση και ασφάλεια για την καλλιέργεια. Η απορρόφησή του από τα φύλλα είναι σταδιακή, παρέχοντας έτσι θρέψη μακράς διάρκειας στο φυτό. 

Η στρατηγική της Yara στη διαχείριση του αζώτου με επιφανειακές εφαρμογές

Κάντε κλικ ή πατήστε πάνω στην εικόνα για να δείτε το πρόγραμμα λίπανσης για το Σιτάρι:

Πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι

Πρόγραμμα λίπανσης σιτάρι
Πρόγραμμα λίπανσης σιτάρι

Πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι

Το πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι βασίζεται στα Powerbrands YaraMila,YaraBela, YaraVera καθώς και στα YaraVita για διαφυλλικές εφαρμογές

Πρόγραμμα λίπανσης για το σιτάρι

Αύξηση Απόδοσης στο Σιτάρι

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω άρθρα για να ανακαλύψετε πως μέσω της σωστής λίπανσης στο σιτάρι μπορείτε να πάρετε την βέλτιστη απόδοση.
Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του σιταριού

Το σιτάρι σε κάθε στάδιο ανάπτυξης του έχει διαφορετικές ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία
Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Αύξηση του αριθμού των φύλλων και βλαστών (αδελφιών)

Ο αριθμός των φύλλων και βλαστών καθορίζει το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, καθώς και τον αριθμό των στάχεων που αναπτύσσονται σε αυτούς
Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Φυλλική επιφάνεια στο σιτάρι

Η θεμελιώδης λειτουργία των φυτών στηρίζεται στη μετατροπή της Φωτοσυνθετικά Ενεργής Ακτινοβολίας (Photosynthetically Active Radiation - PAR) σε ξηρά ουσία (φωτοσύνθεση)
Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Διατήρηση πράσινης φυλλικής επιφάνειας στο Σιτάρι

Ένας σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη υψηλών αποδόσεων στα σιτηρά είναι η δημιουργία επαρκούς πράσινης φυλλικής επιφάνειας μέχρι και το στάδιο του ξεσταχυάσματος των φυτών
Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Αύξηση του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ

Ο συνολικός αριθμός των κόκκων στην καλλιέργεια είναι συνάρτηση του αριθμού των παραγωγικών αδελφιών ανά μονάδα επιφάνειας και του αριθμού των κόκκων ανά στάχυ
Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Αύξηση μεγέθους και βάρους των κόκκων του σιταριού

Το μέγεθος των κόκκων του σιταριού καθορίζεται από το γενότυπο των φυτών και τη διάρκεια του γεμίσματός τους
Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Σιτάρι και υγεία της καλλιέργειας

Τα θρεπτικά στοιχεία σχετίζονται με την ποσότητα και την ποιότητα της παραγωγής όσο εξασφαλίζεται η συνθήκη πως καμία ανεπάρκεια θρεπτικού στοιχείου δεν περιορίζει την ανάπτυξη του φυτού