Σήμανση λιπασμάτων

Στην ετικέτα του σάκου λιπάσματος αναγράφονται σημαντικές πληροφορίες για τη μεταφορά, την αποθήκευση και τον χειρισμό του προϊόντος. Η ταξινόμηση και η επισήμανση διέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, και η ταξινόμηση για σκοπούς μεταφοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Υποδειγματικούς Κανονισμούς των Ηνωμένων Εθνών για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (TDG).

 Η χημική σύνθεση του προϊόντος αναγράφεται στον σάκο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. Τα τοπικά γραφεία πωλήσεων μπορούν να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες και βοήθεια.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα σύμβολα επικινδυνότητας που αναγράφονται στις ετικέτες ορισμένων εκ των βασικότερων προϊόντων μας.

.

Safety table 1

Safety table 2

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή, τα στοιχεία επισήμανσης καθορίζονται από τον Κανονισμό CLP και από τους κανόνες για τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (TDG). Οι ίδιες πληροφορίες αναγράφονται και στα Φυλλάδια Δεδομένων Ασφάλειας. Έγγραφο αναφοράς: κανονισμός CLP – κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. Ο κανονισμός CLP (ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία χημικών ουσιών και μειγμάτων) εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ΕΕ και στον ΕΟΧ. Η νομοθεσία αυτή θεσπίζει ένα σύστημα για την ταξινόμηση και την επισήμανση των χημικών προϊόντων, που στηρίζεται στο Παγκοσμίως Εναρμονισμένο Σύστημα Εναρμόνισης του ΟΗΕ για την Ταξινόμηση και την Επισήμανση των Χημικών Προϊόντων (UN GHS).

Αποτελεί καθήκον της βιομηχανίας να προσδιορίζει τους κινδύνους των χημικών προϊόντων προτού τα διοχετεύσει στην αγορά, και να τα ταξινομεί ανάλογα. Σε περίπτωση που ένα προϊόν είναι επικίνδυνο, η επισήμανσή του πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν ποιες είναι οι επιπτώσεις του προτού το χρησιμοποιήσουν (Βλέπε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων – ECHA).

Η προέλευση του προϊόντος αναγράφεται πάντα στον σάκο. Η μπροστινή πλευρά τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών συσκευασιών φέρει ειδική ετικέτα για τις μεταφορές, σύμφωνα με τον κανονισμό TDG. Η πίσω πλευρά τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών συσκευασιών φέρει μια απλή ετικέτα σύμφωνα με τους κανονισμούς CLP και TDG. Η ενοποιημένη ετικέτα χρησιμοποιείται σε όλες τις περιπτώσεις, εκτός εάν:

  • Το προϊόν δεν είναι ταξινομημένο για μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση φέρει μόνο μια ετικέτα CLP
  • Η ενοποιημένη ετικέτα μπορεί να τοποθετηθεί στην πλαϊνή πλευρά.

Η ενοποιημένη ετικέτα είναι μια συνολική ετικέτα η οποία περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται τόσο από τον κανονισμό CLP όσο και από τον TDG. Στις περιπτώσεις στις οποίες ο κίνδυνος μπορεί να εκφραστεί με ένα εικονόγραμμα TDG και ένα εικονόγραμμα CLP, δεν περιλαμβάνεται το εικονόγραμμα CLP.

Η πλαϊνή πλευρά των μικρών συσκευασιών περιλαμβάνει είτε μια ενοποιημένη ετικέτα είτε μια ετικέτα CLP (σε περιπτώσεις όπου το προϊόν δεν είναι ταξινομημένο για μεταφορά). Η ετικέτα της πλαϊνής πλευράς δεν χρειάζεται να περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται βάσει του κανονισμού CLP.

Κωδικοποίηση παρτίδων και εναλλαγή αποθεμάτων (προϊόντα YaraVita)

Όλα τα προϊόντα της σειράς YaraVita φέρουν έναν εξαψήφιο κωδικό παρτίδας που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προσωπικό της αποθήκης. Αυτός ο κωδικός είναι τυπωμένος στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος, καθώς και στις επιμέρους φιάλες όταν πρόκειται για υγρά προϊόντα.

Όλα τα προϊόντα της σειράς YaraVita φέρουν έναν εξαψήφιο κωδικό παρτίδας που περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για το προσωπικό της αποθήκης. Αυτός ο κωδικός είναι τυπωμένος στην εξωτερική συσκευασία του προϊόντος, καθώς και στις επιμέρους φιάλες όταν πρόκειται για υγρά προϊόντα.

Για να ενημερωθείτε σχετικά με ένα προϊόν ή πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή την επεξεργασία ενός λιπάσματος, αναζητήστε τη νέα επικαιροποιημένη έκδοση των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) που καταρτίζονται σύμφωνα με τις νομοθεσίες της χώρας στην οποία χρησιμοποιούνται τα προϊόντα. Ένα ορθό δελτίο δεδομένων ασφαλείας πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους καθώς και συστάσεις σχετικά με τον χειρισμό και την αποθήκευση, τις ανεπιθύμητες καταστάσεις και την απόρριψη. Πρέπει επίσης να περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των μεταφορών.

Related articles

Φυσικές ιδιότητες λιπασμάτων

Φυσικές ιδιότητες λιπασμάτων

Οι φυσικές ιδιότητες ενός λιπάσματος καθορίζονται από τη χημική σύσταση και τον τρόπο παραγωγής του. Οι πιο σημαντικές ιδιότητες ενός λιπάσματος όσον αφορά τον χειρισμό, την αποθήκευση και την εφαρμογή του είναι οι εξής:
Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Χειρισμός και μεταφορά λιπασμάτων

Είναι σημαντικό να χειρίζεστε και να μεταφέρετε τα λιπάσματα με ασφάλεια, ελαχιστοποιώντας την υποβάθμιση της ποιότητας. Ο σωστός χειρισμός και η μεταφορά του λιπάσματος πρέπει να βασίζεται στις κλιματικές συνθήκες, τον τύπο του λιπάσματος και τον τρόπο...
Αποθήκευση λιπασμάτων

Αποθήκευση λιπασμάτων

Η σωστή αποθήκευση και η συντήρηση του λιπάσματος είναι σημαντική για την ασφάλεια. Όπου είναι δυνατόν, τα λιπάσματα πρέπει να αποθηκεύονται σε κλειστό, ασφαλές χώρο αποθήκευσης για την προστασία του προϊόντος από τον καιρό (ήλιο, βροχή κλπ.) και για να...
Ασφάλεια και προστασία στον χειρισμό των λιπασμάτων

Ασφάλεια και προστασία στον χειρισμό των λιπασμάτων

Οι νέες γνώσεις και νομοθεσίες σχετικά με τα χημικά έχουν οδηγήσει στην ταξινόμηση των φωσφορικών λιπασμάτων που περιέχουν νιτρικό αμμώνιο και άλλα συστατικά. Αυτά τα είδη προϊόντος ενδέχεται να χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα για τον άνθρωπο και το...