Λίπανση ελιάς και απόδοση

Η απόδοση ενός ελαιώνα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων είναι η τοπογραφία του, η διαμόρφωσή του, ο τρόπος καλλιέργειάς του, η καλλιεργούμενη ποικιλία, η ηλικία των δέντρων, η απόδοση της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου, η δυνατότητα άρδευσης, οι γεωργικές πρακτικές του παραγωγού και η θρεπτική κατάσταση των δένδρων. Ο αριθμός των καρπών ανά δένδρο, το μέγεθός τους και το βάρος τους είναι τα βασικά κριτήρια που καθορίζουν την παραγωγή των επιτραπέζιων και ελαιοποιήσιμων ποικιλιών. Μια ισορροπημένη θρέψη της καλλιέργειας είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων σε διαφορετικές καλλιεργητικές περιόδους. Περιορίζοντας το φαινόμενο της παρενιαυτοφορίας με τη συνεισφορά και της κατάλληλης θρέψης των δένδρων, η απόδοση μεγιστοποιείται επηρεάζοντας θετικά και την κερδοφορία του παραγωγού.

Η ελιά είναι αείφυλλο δένδρο και καρποφορεί σε βλαστούς του προηγούμενου έτους. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη όταν σχεδιάζεται το πρόγραμμα λίπανσης του ελαιώνα.

Η απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων από το δένδρο έχει διαφορετικό ρυθμό, ανάλογα με τον αν αυτό βρίσκεται σε παραγωγική ή όχι χρονιά. Ο ρυθμός απορρόφησης και κατανομής των θρεπτικών στα φύλλα είναι επίσης διαφορετικός, και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την εποχή και τη χρονιά. Η ηλικία του φύλλου (ετήσια ή παρελθοντική), όπως και το φορτίο των καρπών καθορίζουν σημαντικά τον τρόπο που απορροφώνται και κατανέμονται τα θρεπτικά στοιχεία στα φύλλα.

Τα φύλλα και οι καρποί περιέχουν τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μέρη του φυτού σε ποσοστό 65% του συνολικού περιεχομένου του.

Ελιά και απόδοση ελαιώνα

Ελιά Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Ελιά: Θρεπτικά Στοιχεία και Απόδοση

Κάθε θρεπτικό στοιχείο έχει την σημαντικότητα του για την καλλιέργεια της Ελιάς. Παρακάτω θα αναλύσουμε τα πιο σημαντικά:
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την άνθιση και το ποσοστό καρπόδεσης των ελαιόδενδρων

Η καλή απόδοση της παραγωγής των ελαιόδενδρων καθορίζεται και από το βαθμό καρπόδεσης των ανθέων σε ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος.
Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Ελιά: Πως να αυξήσουμε την περιεκτικότητα των καρπών σε λάδι

Η ελαιοπεριεκτικότητα των καρπών της ελιάς φαίνεται πως δεν σχετίζεται με τον αριθμό και το μέγεθός τους.Ένα ακριβές πρόγραμμα θρέψης μπορεί να επηρεάσει την τελική ελαιοπεριεκτικότητα του καρπού.
Ελιά: Αύξηση της συνεκτικότητας των ελαιοκάρπων

Ελιά: Αύξηση της συνεκτικότητας των ελαιοκάρπων

Το ασβέστιο ενισχύει τα κυτταρικά τοιχώματα των κυττάρων, έχει όμως μικρή κινητικότητα στο φυτό. Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό ενός προγράμματος λίπανσης για έναν ελαιώνα που επιδιώκεται μια ποιοτική παραγωγή, είτε ελαιολάδου είτε...
Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Ελιά: Πως να μειώσουμε την παρενιαυτοφορία στα ελαιόδεντρα

Τα δένδρα της ελιάς έχουν την τάση να παρουσιάζουν ακανόνιστο φορτίο παραγωγής από χρονιά σε χρονιά, φαινόμενο που είναι γνωστό και ως παρενιαυτοφορία της ελιάς.

Λιπάσματα για Ελιά

Επιλέξτε το λίπασμα για την ελιά που σας ενδιαφέρει από τα παρακάτω