Τροφοπενία ασβεστίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Όξινα τυρφώδη εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
 • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
 • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

 • Γενικά ολόκληρη η ανάπτυξη του δέντρου είναι πιο ζωντανή
 • Οι αποδόσεις συνήθως αυξάνονται
 • Το μέγεθος των καρπών είναι πιο ομοιόμορφο
 • Καλύτερη ποιότητα καρπών
 • Μετασυλλεκτική αντοχή
 • Αντοχή σε παγετό, καύσωνα και σε ασθένειες
 • Μείωση καρπόπτωσης
 • Κυτταροδιαίρεση (γέμισμα πυρήνα)
 • Μέγεθος καρπού