Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Μεγαλύτερη φυλλική επιφάνεια καθόλη τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου
 • Πιο υγιής ανάπτυξη βλαστών
 • Καλύτερο δέσιμο και αριθμός καρπών
 • Οι καρποί είναι μεγαλύτεροι, με καλύτερο χρώμα, καλύτερη υφή και γεύση
 • Αυξημένες αποδόσεις
 • Ευνοείται η πρωιμότερη συγκομιδή