Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Υγιές πράσινο φύλλωμα
 • Καλύτερη ανάπτυξη των ριζών
 • Αυξημένες τελικές αποδόσεις
 • Αντοχή στο πλάγιασμα & ασθένειες
 • Γέμισμα του σπάδικα
 • Καλύτερη εκμετάλλευση του νερού