Τροφοπενία θείου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • Πράσινο φύλλωμα και υγιής ανάπτυξη του φυτού
  • Πιο αποδοτική χρήση του αζώτου από την καλλιέργεια