Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Καλύτερη εγκατάσταση της καλλιέργειας
 • Καλή ανάπτυξη του φυτού στην αρχή της καλλιεργητικής περιόδου
 • Καλή ανάπτυξη ριζικού συστήματος
 • Ενέργεια του φυτού
 • Ομοιόμορφη ωρίμανση και πρωιμότερη συγκομιδή
 • Βελτιώνει τις τελικές αποδόσεις