Τροφοπενία θείου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • Υγιές και πράσινο φύλλωμα
  • Ομοιόμορφη ωρίμανση της καλλιέργειας
  • Αποδοτικότερη χρήση του αζώτου από την καλλιέργεια
  • Βελτιωμένη περιεκτικότητα πρωτεϊνών στους κόκκους
  • Μεγαλύτερος αριθμός και μέγεθος κόκκων έναντι της έλλειψης θείου