Έλλειψη χαλκού χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Ασβεστώδη εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Ακαλλιέργητα Εδάφη
  • Αυξημένη εφαρμογή αζώτου

Χαλκός είναι σημαντικό για

  • Υγιή φυτά
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής