Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • την καλή ανάπτυξη και το μέγεθος των σταφυλλιών, για την παραγωγή και γονιμότητα των οφθαλμών, για τη διατήρηση της σπαργής των κυττάρων και για την καλύτερη ωρίμανση των κληματίδων και των σταφυλιών
 • Το αμπέλι είναι φυτό με μεγάλες απαιτήσεις σε Κάλιο
 • Παίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας και του μεγέθους των ραγών, όπως και στην απόδοση της καλλιέργειας
 • Το Κάλιο εμπλέκεται στην ενεργή μεταφορά των σακχάρων από τα φύλλα στους καρπούς