Τροφοπενία ασβεστίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Όξινα τυρφώδη εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
 • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
 • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

 • πολλές λειτουργίες των φυτών επηρεάζοντας θετικά τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής
 • Προωθεί την ανάπτυξη και την πυκνότητα των νεαρών ριζών, αυξάνει το μέγεθος των ραγών στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους και βελτιώνει τη συνεκτικότητα τους
 • Είναι από τα θρεπτικά στοιχεία που μαζί με το Μαγνήσιο και το Κάλιο περιορίζουν το φαινόμενο της ξήρανσης ράχης