Τροφοπενία μαγνησίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Όξινα εδάφη
  • Εδάφη πλούσια σε Κάλιο
  • Εδάφη με αυξημένη εφαρμογή Καλίου
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία

Μαγνήσιο είναι σημαντικό για

  • Το Μαγνήσιο είναι συστατικό της χλωροφύλλης και παίζει καθοριστικό ρόλο στη φωτοσύνθεση των φύλλων και στη σύνθεση των πρωτεϊνών που καθορίζουν τις τελικές αποδόσεις παραγωγής στο αμπέλι
  • Αυξάνει τα επίπεδα της αλκοόλης και των σακχάρων στα σταφύλλια