Τροφοπενία θείου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής
  • Πιο ομοιόμορφη και πρώιμη ανάπτυξη