Τροφοπενία βορίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Αλκαλικά εδάφη
  • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
  • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
  • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
  • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

  • Καλύτερο σχηματισμό καρυδιών
  • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής