Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Βελτιωμένη ανάπτυξη ριζικού συστήματος
 • Ενέργεια του φυτού
 • Αυξημένες αποδόσεις
 • Πρώιμος σχηματισμός καρυδιών και πρωίµιση
 • Μεγαλύτερη περιεκτικότητα λαδιού-πρωτεΐνη σπόρων, ποιότητα ινών