Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • Αυξημένες αποδόσεις παραγωγής
 • Καλύτερη και πρωιμότερη ωρίσμανση με μεγαλύτερο μήκος και αντοχή ινών
 • Καλύτερη αντοχή στην ξηρασία του περιβάλλοντος

Άλλα προτεινόμενα προϊόντα