Τροφοπενία μαγγανίου χειροτερεύει από

  • Οργανικά εδάφη
  • Αμμώδη εδάφη
  • Υψηλό pH
  • Περίοδοι με ψύχος και υγρασία
  • Ελαφρά εδάφη

Μαγγάνιο είναι σημαντικό για

  • Υγιή φυτά
  • Ομοιόμορφη ωρίμανση και πρωιμότητα παραγωγής
  • Αυξημένες τελικές αποδόσεις

Προτεινόμενα προϊόντα Yara για Μαγγάνιο

YaraMila COMPLEX

YaraTera KRISTALON GREEN LABEL 18-18-18

YaraTera REXOLIN ABC