Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
 • Εντατική άρδευση
 • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
 • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

 • την ανάπτυξη της ελαιοκράμβης και η διαθεσιμότητά του επηρεάζει σημαντικά τις τελικές αποδόσεις της καλλιέργειας
 • Προωθεί την αύξηση της φυλλικής επιφάνειας ευνοώντας τη φωτοσύνθεση των φυτών
 • Ενισχύει τα στελέχη κάνοντάς τα πιο στιβαρά στο πλάγιασμα αλλά και πιο ανθεκτικά σε ασθένειες και αντίξοες καιρικές συνθήκες
 • Βελτιώνει ακόμα τη διαχείριση του νερού μέσα στα φυτά και βοηθάει την ελαιοκράμβη να ωριμάσει κανονικά
 • Επιδρά θετικά στο βάρος των σπόρων και στο ύψος της παραγωγής