Τροφοπενία ασβεστίου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
  • Όξινα τυρφώδη εδάφη
  • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
  • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
  • Συνθήκες ξηρασίας
  • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
  • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

  • τη βελτιωμένη ανθοφορία και το γέμισμα των λοβών
  • Αυξημένες αποδόσεις