Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • την ανάπτυξη και απόδοση της ελαιοκράμβης και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια των περιόδων ταχείας ανάπτυξης των φυτών
 • Είναι ουσιώδης για τη δημιουργία νέων φυτικών ιστών, αλλά και τη μεταφορά ενέργειας μέσα στο φυτό
 • Επιδρά θετικά στη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήματος, στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, στην πρωίμιση της παραγωγής και την αύξηση των αποδόσεων
 • Η ελαιοκράμβη έχει γενικά μια μεγάλη ικανότητα απορρόφησης του φωσφόρου από το έδαφος λόγω της δομής του ριζικού της συστήματος (βαθύ και πασσαλώδες)