Τροφοπενία βορίου χειροτερεύει από

  • Αμμώδη εδάφη
  • Αλκαλικά εδάφη
  • Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
  • Υψηλά επίπεδα Αζώτου
  • Αυξημένη υγρασία ή ψύχος
  • Περίοδοι ξηρασίας

Βόριο είναι σημαντικό για

  • την καλύτερη συμπεριφορά των φυτών κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την επιμήκυνση των βλαστών την άνοιξη, για μια ενισχυμένη ανθοφορία και καρπόδεση