Τροφοπενία καλίου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη (χαμηλό pH)
  • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
  • Συνθήκες ξηρασίας
  • Υψηλή βροχόπτωση (έκπλυση)
  • Εντατική άρδευση
  • Βαριά αργιλώδη εδάφη (ιλλίτης)
  • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Καλίου
  • Εδάφη πλούσια σε Μαγνήσιο

Κάλιο είναι σημαντικό για

  • Το Κάλιο ευνοεί τον αριθμό των αδελφιών, το γέμισμα των κόκκων, το βάρος των κόκκων, ενώ βελτιώνει τη γενικότερη ανάπτυξή τους και την αντοχή τους στις υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας και το πλάγιασμα