Έλλειψη αζώτου vs επάρκειας χειροτερεύει από

 • Εδάφη με χαμηλά ή υψηλά επίπεδα pH
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Αυξημένες βροχοπτώσεις (έκπλυση) ή εντατική άρδευση
 • Προσθήκη ή υψηλά επίπεδα μη αποσυντεθειμένων οργανικών ουσιών/κοπριάς (π
 • χ
 • άχυρο)
 • Ταχέως αναπτυσσόμενες καλλιέργειες

Άζωτο είναι σημαντικό για

 • Το Άζωτο αυξάνει το αδέλφωμα, βελτιώνει τη φωτοσύνθεση των φυτών, αυξάνει τον αριθμό των κόκκων ανά φόβη καθώς και το βάρος των κόκκων
 • Έχει ουσιαστική συνεισφορά στις αποδόσεις και την ποιότητα της παραγωγής