Τροφοπενία ασβεστίου χειροτερεύει από

 • Όξινα εδάφη
 • Αμμώδη ή ελαφρά εδάφη (έκπλυση)
 • Όξινα τυρφώδη εδάφη
 • Εδάφη πλούσια σε Νάτριο
 • Εδάφη πλούσια σε Αργίλιο
 • Συνθήκες ξηρασίας
 • Καρπός με αυξημένη περιεκτικότητα σε Άζωτο ή Κάλιο
 • Μεγάλος καρπός

Ασβέστιο είναι σημαντικό για

 • Υγιές φύλλωμα
 • Υγιή νεαρά αδέλφια
 • Ζωηρότερα φυτά που δεν πλαγιάζουν εύκολα με μεγαλύτερη αντοχή στις ασθένεις του ρυζιού
 • Ζωηρότερη και υγιέστερη ρίζα