Τροφοπενία φωσφόρου χειροτερεύει από

 • Όξινα ή πολύ αλκαλικά (ασβεστώδη) εδάφη
 • Χαμηλή οργανική ουσία
 • Συνθήκες ψύχους ή υγρασίας
 • Καλλιέργειες με υποανάπτυκτο ριζικό σύστημα
 • Εδάφη με χαμηλά αποθέματα Φωσφόρου (P)
 • Εδάφη με υψηλή περιεκτικότητα φωσφορικών αλάτων
 • Εδάφη πλούσια σε Σίδηρο

Φώσφορος είναι σημαντικό για

 • Είναι στοιχείο που επιδρά θετικά στην αύξηση των αποδόσεων της πατάτας επηρεάζοντας πολλούς παράγοντες
 • Επιδρά θετικά στη δημιουργία ισχυρού ριζικού συστήματος και στην καλή εγκατάσταση των φυτών στο χωράφι
 • Αυξάνει τον αριθμό των σχηματιζόμενων κονδύλων ανά φυτό
 • Αυξάνει το μέγεθος των κονδύλων
 • Προωθεί την κανονική ωρίμανση των κονδύλων
 • Ευνοεί τη σύνθεση και μεταφορά του αμύλου στους κονδύλους και την αύξηση της ξηράς ουσίας