Τροφοπενία θείου χειροτερεύει από

  • Όξινα εδάφη
  • Ελαφρά, αμμώδη εδάφη (έκπλυση)
  • Χαμηλή οργανική ουσία
  • Κακώς αεριζόμενα εδάφη (με κατακράτηση νερού)
  • Περιοχές με χαμηλές βιομηχανικές εκπομπές

Θείο είναι σημαντικό για

  • Το Θείο προωθεί την καλύτερη ανάπτυξη της καλλιέργειας
  • Είναι απαραίτητο στοιχείο για την παραγωγή της χλωροφύλλης (φωτοσύνθεση) και μαζί με το Άζωτο αποτελούν συστατικά των πρωτεϊνών
  • Οι απαιτήσεις της πατάτας σε Θείο είναι σχετικά μικρές
  • Έχει σημαντική συνεισφορά στην ποιότητα των κονδύλων καθώς επηρεάζει την περιεκτικότητά τους σε αμινοξέα και σάκχαρα